Yhteenveto palveluaikasäännöistä (2023)

Taulukossa on yhteenveto omaisuutta ja matkustajaa kuljettavia HOS-määräyksiä koskevista määräyksistä.

AUKIOLUEIDEN SÄÄNNÖT

KIINTEISTÖN KULJETTAJAT

MATKUSTAJAKULJETTAJAT

11 tunnin ajoraja

Saa ajaa enintään 11 ​​tuntia 10 peräkkäisen tunnin poissaolon jälkeen.

10 tunnin ajoraja

Saa ajaa enintään 10 tuntia 8 tunnin peräkkäisen poissaolon jälkeen.

14 tunnin rajoitus

Ei saa ajaa yli 14 peräkkäistä tuntia töihin tulon jälkeen 10 peräkkäisen tunnin poissaoloajan jälkeen. Poissaoloaika ei pidennä 14 tunnin ajanjaksoa.

15 tunnin rajoitus

Ei saa ajaa 15 tunnin päivystyksen jälkeen 8 peräkkäisen tunnin poissaoloajan jälkeen. Poissaoloaika ei sisälly 15 tunnin ajanjaksoon.

30 minuutin ajotauko

Kuljettajien tulee pitää 30 minuutin tauko, kun he ovat ajaneet yhteensä 8 tuntia ilman vähintään 30 minuutin taukoa. Tauko voidaan tyydyttää millä tahansa 30 minuutin peräkkäisellä ajokiellolla (eli päivystys, joka ei ole ajanut, vapaa, makuupaikka tai mikä tahansa näiden yhdistelmä peräkkäin).

60/70 tunnin raja

Ei saa ajaa 60/70 työtunnin jälkeen 7/8 peräkkäisenä päivänä. Kuljettaja voi aloittaa 7/8 peräkkäisen päivän jakson uudelleen 34 tai useamman peräkkäisen tunnin vapaapäivän jälkeen.

60/70 tunnin raja

Ei saa ajaa 60/70 työtunnin jälkeen 7/8 peräkkäisenä päivänä.

Vuodepaikat

Kuljettajat voivat jakaa vaaditun 10 tunnin poissaoloajan, kunhan yksi työvuorosta (riippumatta siitä makuupaikassa tai sieltä pois) on vähintään 2 tuntia pitkä ja toinen sisältää vähintään 7 peräkkäistä tuntia nukkumassa. laituri. Kaikkien makuupaikkaparien TÄYTYY olla yhteensä vähintään 10 tuntia. Yhdessä käytettynä kumpaakaan ajanjaksoa ei lasketa 14 tunnin enimmäisajoikkunaan.

Vuodepaikat

Makuupaikkaa käyttävien kuljettajien tulee olla makuupaikassa vähintään 8 tuntia, ja he voivat jakaa makuupaikkaajan kahteen jaksoon, jos kumpikaan ei ole alle 2 tuntia. Kaikkien makuupaikkaparien TÄYTYY olla vähintään 8 tuntia.

Haitalliset ajo-olosuhteet

Kuljettajat voivat pidentää 11 tunnin enimmäisajorajaa ja 14 tunnin ajoikkunaa enintään kahdella tunnilla epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa.

Haitalliset ajo-olosuhteet

Kuljettajat voivat pidentää 10 tunnin enimmäisajoaikaa ja 15 tunnin päivystysrajaa enintään kahdella tunnilla epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa.

Lyhyen matkan poikkeus

Kuljettaja on vapautettu §395.8 ja §395.11 vaatimuksista, jos: kuljettaja toimii 150 ilmamailin säteellä normaalista työskentelypaikasta ja kuljettaja ei ylitä 14 tunnin enimmäistyöaikaa. Kuljettajien, jotka käyttävät §395.1(e)(1) mukaista lyhyen matkan poikkeusta, tulee ilmoittautua ja palata normaaliin työilmoituspaikkaan 14 peräkkäisen tunnin kuluessa ja pysyä 150 ilmamailin säteellä työn ilmoittamispaikasta.

Lyhyen matkan poikkeus

Kuljettaja on vapautettu §395.8 ja §395.11 vaatimuksista, jos: kuljettaja toimii 150 ilmamailin säteellä normaalista työskentelypaikasta ja kuljettaja ei ylitä 14 tunnin enimmäistyöaikaa. Kuljettajien, jotka käyttävät §395.1(e)(1) mukaista lyhyen matkan poikkeusta, tulee ilmoittautua ja palata normaaliin työilmoituspaikkaan 14 peräkkäisen tunnin kuluessa ja pysyä 150 ilmamailin säteellä työn ilmoittamispaikasta.

(Video) Kunnanvaltuuston kokous 23.5.2022

Viimeksi päivitetty: maanantaina 28. maaliskuuta 2022

(Video) 19.10.2020 Espoon valtuuston kokous / Esbo fullmäktiges möte
(Video) HRI Loves Developers: Tekoäly kaupungeissa
(Video) Datahubin ajankohtaisseminaari 7.12.2022
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 05/08/2023

Views: 5618

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.