Tuomioistuimen halveksuntaa koskevat usein kysytyt kysymykset: Seuraukset - Plog & Stein, P.C. (2023)

  • Voinko mennä vankilaan, jos minut halveksutaan?
  • Mitä tapahtuu, jos en saa toiselle osapuolelle halveksuntaa koskevia papereita ajoissa?
  • Mitä tapahtuu, jos en ilmesty tuomioistuimeen halveksuntaa käsittelevään kuulemiseeni?

Voinko mennä vankilaan, jos minut halveksutaan?

Oikeustoimia halveksittaessa kaikkien halveksuttavien asiakkaidemme suurin huolenaihe on vankilan mahdollisuus. Vankila voidaan määrätä sekä korjaavassa tai rankaisevassa halveksunnassa. Rangaistustilanteessa tuomioistuin voi määrätä jopa 180 päiväksi vankeutta, jos todetaan halveksunta. Aika on tuomarin päätettävissä, ja siellä on tuomareita, jotka eivät epäröi määrätä vankeusrangaistusta. Oikaisutilanteessa tuomioistuin voi myös määrätä vankeusrangaistuksen korjaavalla tavalla. Tuomioistuin voisi esimerkiksi sanoa: "Tuomitsen täten sinut vankilaan siihen asti, kunnes korjaat tämän oikeuden halveksunnan maksamalla elatusmaksusi." Koska vankila on mahdollinen lopputulos kaikista halveksuntaa koskevista tapauksista, pyrimme löytämään kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot suojellaksemme asiakkaitamme joutumasta sinne. Halveksunnan ratkaiseminen on aina ensimmäinen vaihtoehto, vaikka toinen osapuoli ei välttämättä ole halukas sovittelemaan.

Seuraava vaihtoehto on perusteellisesti valmistautuminen asioiden käsittelyyn, toivoen näyttävänsä tuomioistuimelle, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt todistustaakkaansa. Valitettavasti joskus osapuoli voi todellakin olla halveksuva, eikä sillä ole juurikaan vaihtoehtoja kuulemiseen tai sovitteluun. Näissä tapauksissa meidänDenverin perheen lakimiehetsilti pyrittävä lyhentämään sakkoa, rangaistusta tai vankeutta. Jälleen jokainen tuomari ja jokainen tuomioistuin ovat erilaisia ​​tulosten ja tuomioiden suhteen. Muista, että vankilaan voi tilata myös sisäänlasten huoltajuustapaukset Denverissätai Colorado kokonaisuudessaan vierailu- tai muiden määräysten rikkomisesta. Työn vapauttaminen on myös joskus vaihtoehto.

Mitä tapahtuu, jos en saa toiselle osapuolelle halveksuntaa koskevia papereita ajoissa?

Asianosaiselle, jota vastaan ​​nostetaan kannetta, on toimitettava asiaankuuluvat paperit 20 päivää ennen ensimmäistä neuvontakäsittelyä. Jos häntä ei saada tiedoksi ajoissa, perheoikeustuomioistuin antaa yleensä niin sanotun "aliaskutsun", jossa määrätään uusi neuvontapäivä. Tämä haaste tulee toimittaa alkuperäisten papereiden kanssa. Vaikeuksia henkilön palvelemisessa ilmenee aika ajoin. Se ei ole harvinaista ihmisilleoikeuden halventaminenvälttääkseen palvelua. Tuomioistuimet tietävät tämän ja laissa otetaan huomioon tällaiset tilanteet.

Mitä tapahtuu, jos en ilmesty tuomioistuimeen halveksuntaa käsittelevään kuulemiseeni?

Tuomioistuimeen saapumatta jättämisellä halveksuntaa koskevassa kanteessa on erilaisia ​​seurauksia riippuen siitä, nostaako henkilö halveksunnan vai onko häntä syytetty oikeuden määräysten rikkomisesta. Jos halveksunnan tekijä ei saavu tuomioistuimelle, olipa se neuvonta tai todistuskäsittely, hänen halveksuntaa koskeva hakemus hylätään. Joillakin lainkäyttöalueilla tuomioistuin ei välitä siitä, tuleeko halveksunnan esittänyt osapuoli kuulemaan neuvoja, kunhan hänen asianajajansa on paikalla.

Jos halveksunnan kohteena oleva henkilö ei osoita, toisella osapuolella on useita vaihtoehtoja. Yleensä kyseinen osapuoli pyytää tuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen syytetyn pidättämiseksi ja käteisvakuuden asettamiseksi. Denverin alueen avioero-, huoltajuus- ja elatusapuasioissa asianajajamme näkevät useimmiten halveksuvia kanteita, jotka koskevat elatusapua tai elatusapua.elatusapu. Yleensä vaadittu vakuus on määrä, joka korreloi elatusapua tai elatusapua velkaa. Jotta tuomioistuin voi antaa määräyksen saapumatta jättämisestä, halveksunnan tuoneen osapuolen on kyettävä esittämään pätevät asiakirjat, jotka osoittavat, että syytetylle on annettu tiedoksi henkilökohtaisesti.

Jos sinulla on epäilyksiä tai tarvitset lisätietoja tuomioistuimen halveksunnan seurauksista,ota meihin yhteyttä verkossasaadaksesi apua tai soita meille(303) 781-0322.

UKK-sivu

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 15/08/2023

Views: 5733

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.