Suojaudu nettihyökkäykseltä – näin varmistat, että Chrome on päivitetty (2023)

Googlen Chrome-selain on saanut uuden päivityksen, joka kannattaa asentaa.

Google on tuonut Chrome-selaimeensa uuden päivityksen, joka parantaa tietoturvaa. Google kertoo Chromen tunnistavan päivityksen jälkeen kalasteluhyökkäyksiä 50 kertaa nopeammin kuluttaen samalla vähemmän virtaa. Lisäksi puhelinsovelluksiin on tuotu uusia ominaisuuksia sekä ulkonäköpäivityksiä.

Päivitetty Chrome tunnista paremmin tietoja kalastelevat sivustot. Näitä sivustoja onkin ollut todella paljon liikkeellä erilaisten huijausviestien yhteydessä. Kalastelusivujen kautta rikolliset yrittävät saada käsiinsä ihmisten tietoja, kuten pankkitunnuksia sekä salasanoja.

Googlen mukaan Chrome tunnistaa sekunnin kymmenesosassa huijausyrityksen, jolloin käyttäjä ei ehdi syöttää salasanaansa sivustolle.

Lisäksi päivitys tuo myös muita tietoturvaa parantavia ominaisuuksia Chromeen. Selain esimerkiksi seuraa tehokkaammin, mitä lupia käyttäjä on antanut sivustolle. Näitä ovat esimerkiksi lupa päästä käsiksi laitteen kameraan, mikrofoniin tai sijaintiin Androidilla. Käyttäjä pääsee tarkistamaan luvat painamalla lukkokuvaketta osoitepalkissa.

Oletuksellisesti Chrome päivittyy automaattisesti tietokoneella, jos sen on sulkenut viime käyttökerran jälkeen. Version voi kuitenkin käydä tarkistamassa Chromen asetusten kautta siirtymällä tietokoneen selaimella chrome://settings/help ja varmistamalla, että "Google Chrome on ajan tasalla”. Puhelimella selaimen päivitys tapahtuu sovelluskaupan kautta. Keskiviikkona 21. heinäkuuta uusin versio oli numero 92.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 16/12/2023

Views: 6184

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.