Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (2023)

Voit poistaa sovelluksen tai laajennuksen Chromebookiltasi noudattamalla alla olevia ohjeita.

Sovelluksen poistaminen

 1. Valitse näytön kulmasta Käynnistysohjelma Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (1).
 2. Klikkaa poistettavaa sovellusta hiiren kakkospainikkeella.
 3. ValitsePoista tai Poista Chromesta.
 4. Valitse Poista.

Laajennuksen poistaminen

 1. Avaa Chrome.
 2. Valitse Lisää Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (2) Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (3) Lisää työkaluja Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (4) Laajennukset.
 3. Valitse poistettavan laajennuksen vierestäPoista.
 4. Vahvista toiminto valitsemalla Poista.

Vinkki: Jos haluat poistaa laajennuksen, joka näkyy painikkeena selaimen yläpalkissa, klikkaa sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista Chromesta.

Laajennuksen käytöstä poistaminen

Laajennuksen toiminnan keskeyttäminen väliaikaisesti:

 1. Avaa Chrome.
 2. Valitse Lisää Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (5) Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (6) Lisää työkaluja Sovellusten ja laajennusten poistaminen - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet (7) Laajennukset.
 3. Laita haluamasi laajennus pois päältä.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 12/02/2023

Views: 6188

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.