Push-ilmoitusten määrittäminen M-Files Mobile -sovelluksille (2023)

Kun olet luonut ilmoituskeskuksen ja asettanut sen käyttämään push-ilmoituksia, sinun on otettava push-ilmoitukset käyttöön niissä M-Files -dokumenttivarastoissa, joissa haluat ilmoituksia käytettävän, sekä luotava yhteys M-Filesin ja Azure-ilmoituskeskuksen välille. Voit tallentaa yhteysasetukset M-Files-palvelintietokoneen Windows-rekisteriin tai määrittää ne erikseen jokaiselle varastolle M-Files Adminissa tai molempia menetelmiä käyttäen. Palvelintason asetukset eivät koske varastoja, joiden yhteysasetukset on määritetty M-Files Adminin kautta.

Ensin on paikallistettava yhteyden tiedot ilmoituskeskuksen asetuksissasi:

 1. Kirjaudu sisään Azure-portaaliin.
 2. Valitse All services.
 3. Kohdassa Mobile valitse Notification Hubs.
 4. Valitse ilmoituskeskusten luettelosta se, joka luotiin ohjeiden mukaan kohdassa Ilmoituskeskuksen luominen Azuressa.

Jos haluat tallentaa yhteystiedot palvelintietokoneen Windows-rekisteriin, suorita seuraavat vaiheet:

 1. Valinnainen: Valitse ilmoituskeskuksessa Properties.
 2. Valinnainen: Kopioi Name-kentän arvo ja syötä se seuraavan M-Files-palvelintietokoneen Windows-rekisteriavaimen arvoksi:
  Avain HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Motive\M-Files\<version>\Server\MFServer
  Arvon nimi AzureNotificationHubName
  Arvon tyyppi REG_SZ
  Kuvaus Ilmoitusten toimittamiseen käytetyn Azure-ilmoituskeskuksen nimi.
  Arvo <ilmoituskeskuksen nimi>
 3. Valinnainen: Valitse ilmoituskeskuksen asetuksissa Access Policies.
 4. Valinnainen: Kopioi DefaultFullSharedAccessSignature-kentän arvo ja syötä se seuraavan M-Files-palvelintietokoneen Windows-rekisteriavaimen arvoksi:
  Avain HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Motive\M-Files\<version>\Server\MFServer
  Arvon nimi AzureNotificationHubConnectionString
  Arvon tyyppi REG_SZ
  Kuvaus Azure-ilmoituskeskuksen yhteysmerkkijono.
  Arvo <ilmoituskeskuksen yhteysmerkkijono>

Push-ilmoitusten ottaminen käyttöön varastossa:

 1. Avaa M-Files Admin.
 2. Laajenna vasemman reunan puunäkymässä M-Files-palvelinyhteys.
 3. Laajenna Dokumenttivarastot.
 4. Laajenna varasto.
 5. Valitse Määritykset.
 6. Valitse tehtäväalueella Advanced Vault Settings.
 7. Laajenna Notifications ja valitse Push Notifications.
 8. Aseta asetuksen Enabled arvoksi Yes.

Jos yhteyden tietoja ei ole tallennettu palvelintietokoneen Windows-rekisteriin tai jos haluat ohittaa palvelintason asetukset varastokohtaisesti, toimi seuraavasti:

 1. Valinnainen: Syötä ilmoituskeskuksen nimi ja yhteysmerkkijono vastaavasti asetusten Notification Hub Name ja Connection String arvoiksi.

  Saat Notification Hub Name -asetuksen arvon avaamalla ilmoituskeskuksen asetukset (ks. vaiheet 14), valitsemalla kohdan Properties ja syöttämällä määrityksiisi Name-kohdan arvon.

  Saat Connection String-asetuksen arvon avaamalla ilmoituskeskuksen asetukset (ks. vaiheet 14), valitsemalla kohdan Access Policies ja syöttämällä määrityksiisi DefaultFullSharedAccessSignature-kohdan arvon.

 2. Tehtyäsi muutokset tallenna ne napsauttamalla Save.

Viimeistele prosessi tekemällä joko vaihe 19 tai vaiheet 20 ja 21 sen mukaan, mihin yhteysmääritykset on tallennettu. Huomaa, että varasto tai palvelin on aina käynnistettävä uudelleen hallitusti, ja käyttäjille on ilmoitettava siitä etukäteen, jotta mitään tietoja ei kadoteta.

 1. Jos tallensit yhteyden tiedot varastoon (katso vaihe 17), varasto on käynnistettävä uudelleen.

  Tällöin voit ohittaa vaiheet 20 ja 21.

 2. Jos yhteysmääritykset on tallennettu palvelinkoneelle (katso vaiheet 58), käynnistä MFServer-palvelu uudelleen, kuten kohdassa 21 on ohjeistettu.
 3. Käynnistä MFServer-palvelu uudelleen Windowsin Tehtävienhallinnan kautta:
  1. Napsauta tehtäväpalkkia hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tehtävienhallinta.

   Tulos:Tehtävienhallinta-ikkuna avautuu.

  2. Avaa Palvelut-välilehti.
  3. Napsauta MFServer-palvelua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Käynnistä uudelleen.
Varastosi on nyt asetettu lähettämään push-ilmoituksia varaston käyttäjille. Toista toimenpiteet kaikille tarvitsemillesi varastoille.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 17/11/2023

Views: 6182

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.