Opetusvideo: elintärkeät toiminnot lapsille | Hyvää oppimista (2023)

Jaa

[shareaholic app=”share_buttons” id=”26410180″]

(Video) Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa

Katso eri kielellä

(Video) STL: Toiminta ja tuloksellisuuden seuranta

(Video) Matematiikka yhteiskunnassa (varhaiskasvatus)

Elintoiminnot

Tässä lapsille omistetussa opetusvideossa opimme kaikkien elävien olentojen kolmea elintärkeää tehtävää: ravintoa, lisääntymistä ja vuorovaikutusta. Kaikki elävät olennot tarvitsevat ruokaa, ja tätä toimintoa kutsutaan ravinnoksi. Riippuen siitä, mitä ruokaa he syövät, eläimet voivat olla kasvinsyöjiä, lihansyöjiä tai kaikkiruokaisia. Kaikkien elävien olentojen on oltava tietoisia ympäristöstään tietääkseen, mitä niiden ympärillä voi tapahtua, ja siksi pystyä reagoimaan sen mukaisesti. Tämä toiminto tunnetaan vuorovaikutuksena.

Viimeinen toiminto on toisto. Tämä antaa eläville olennoille mahdollisuuden luoda uusia eläviä olentoja ja varmistaa siten elämän jatkuvuuden. Eläimillä on kaksi tapaa lisääntyä; ne ovat joko munasoluja tai eläviä.

Munaeläimet, kuten linnut, kilpikonnat ja krokotiilit, kuoriutuvat munista ja elävät eläimet syntyvät äitinsä kohdusta, kuten delfiinit, kirahvit ja ihmiset.

(Video) Ke 14.6.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous

Hyvää oppimista, koulutusta viihteen kautta.

(Video) Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen lanseeraus 13.10.2021

Videos

1. Nainen 45+ seminaari, osa 2/3: uni ja unen huolto
(ODL Nainen 45)
2. Kivun moninaisuus - kivun ja mielen yhteys - Juha Siira
(Suomen Kipu ry)
3. Janne Känkänen | Mikä on Huoltovarmuuskeskus? #300
(Futucast)
4. Kestävä aivoterveys: Aivot ja toiminnanohjaus – Kuormitus ja palautuminen
(TAMK - Tampere University of Applied Sciences)
5. Thomas Olsson: Ihmiskeskeisellä suunnittelulla yhteiskunnallisesti kestävää digitalisaatiota?
(Tampere University)
6. Mikrobit takaisin kaupunkilaisten elimistöön | Marja Roslund
(Tiedekulma)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 16/07/2023

Views: 6260

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.