Moottoriajoneuvojen turvallisuussuunnittelija (2023)

Turvallisuutesi vuoksi kirjautumisistuntosi vanhenee0 minuuttia ja 0 sekuntia. Haluatkolaajentaaistuntosi taikirjautua ulos?

(Video) Hinausautonkuljettajan turvallisuus liikenteessä

Turvallisuutesi vuoksi kirjautumisistuntosi on vanhentunut ja sinun on tehtävä seKirjaudu sisään

Yläosa

Koti Luvut 6.0 6.5 Testauksesta kieltäytyminen 6.5.7 Testauksen kieltäminen

(Video) Turvallisuus ensin! UPM:läisten vinkit turvalliseen liikenteeseen

Moottoriajoneuvojen turvallisuussuunnittelija (1)ladata

Moottoriajoneuvojen turvallisuussuunnittelija (2)Tulosta

(Video) Scania Urban: Turvallisuus

Moottoriajoneuvojen turvallisuussuunnittelija (3)Sähköposti

Huomautus:

Työnantaja ei saa antaa kuljettajalle, joka kieltäytyy alistumasta vaadittuun kokeeseen, suorittaa tai jatkaa turvallisuuden kannalta arkaluonteisia toimintoja. Vaaditun testin suorittamisesta kieltäytyminen kattaa useita tilanteita, katso määritelmä kohdassa49 CFR 382,107. Testistä kieltäytymisellä on samat seuraukset kuin huume- tai alkoholitestin epäonnistumisella, ks49 CFR 382.211, ja se on myös ilmoitettava selvityskeskukselle. KatsoRikkomuksesta ilmoittaminen (työnantaja)ohjeet soveltuvien huume- ja alkoholitestien kieltäytymisen ilmoittamiseen. Jokaisen kuljettajan, jolla on CLP- tai CDL-todistus, katsotaan suostuneen suorittamaan alkoholi- tai valvottavien aineiden testin; katsoValvotut aineet ja alkoholitesti: implisiittinen suostumus (383.72).

(Video) Hiihtokisat - Kansallinen turvallisuus (audio)

Vastuuvapauslauseke

Tätä julkaisua jakelee Yhdysvaltain liikenneministeriö, Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Se on tarkoitettu vain oppaaksi, eikä Virasto ota vastuuta mistään tässä esitetyistä puutteista, virheistä tai epäselvyyksistä. Sisältöä ei voida luottaa viraston sisällön korvikkeenajulkaistut määräykset.

(Video) MICHELIN Agilis CrossClimate: pienemmät käyttökustannukset, turvallisuus ja liikkuvuus EVRITIKA

Videos

1. Turvallisuus Stora Enso Metsässä - puutavara-autonkuljettaja
(storaensometsa)
2. Nissan Qashqai – Turvallisuus
(NissanSuomi)
3. Aktiiviset turvallisuusjärjestelmät
(Volvo Trucks Suomi)
4. Uusi Lexus NX | Turvallisuus | Lexus Suomi
(Lexus Finland)
5. suojatien turvallisuus raahessa
(johihesu)
6. Kakkosauto - hinta vai turvallisuus?
(Viestintätoimisto Deski)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 06/06/2023

Views: 5624

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.