Miekkojen universumi/Hyödytön ase (2023)

Miekkojen universumi/Hyödytön ase (1)

Käyttämätön Ase

  • Miekkojen universumi/Hyödytön ase (2)

Miekkojen universumi/Hyödytön ase (3)

Tilastot

TyyppiAse
Vahingoittaa0
Knockback0(Ei takaiskua)
Kriittinen mahdollisuus0 %
Käytä aikaa15(erittäin nopea)
HarvinaisuusMiekkojen universumi/Hyödytön ase (4)
Myydä1199
Pudotettu
EntiteettiMääräRate
Miekkojen universumi/Hyödytön ase (5)Sulhanen1100 %

Käyttämätön Aseonpre-Hardmode ase. Se ei aiheuta vahinkoa, sitä ei voi takoa uudelleen, eikä sillä ole käyttöä askartelussa.

Tästä syystä tämän aseen paras käyttö on myydä se lisähintaanKolikot.

Se putoaa taatustiSulhanenaikana aVerikuu.

Trivia[]

  • Ase ja sen pudottava hirviö ovat viittauksia pahamaineiseen NES-peliin "Dr. Jekyll ja herra Hyde”. Dr. Jekyll (pukeutuu hääasuun) kantaa aseena keppiä, joka ei vahingoita muita vihollisia kuin mehiläisiä.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 16/09/2023

Views: 6173

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.