Maailmanluokan saksanpaimenkasvattajat - Landheim K9 (2023)

Maailman parhaat saksanpaimenkasvattajat

Landheim on tunnustettu yhdeksi maailman parhaista saksanpaimenkoirien kasvattajista ja maahantuojista viimeisen 40 vuoden ajan. Etsitpä sitten korkealaatuista GSD-pentua, maailmanluokan aikuista jalostukseen, työkoiraa, Police K9:tä, näyttelykoiraa tai erinomaista henkilökohtaista/perhekumppania, Landheim pystyy täyttämään ja ylittämään tarpeesi ja tarjoamaan erinomaista henkilökohtaista tukea tapa.

Kun hankit uuden saksanpaimenkoirasi Landheimista, voit olla varma, että hänelle on annettu paras mahdollinen ravinto, hoito, painatus ja koulutus.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 22/09/2023

Views: 5705

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.