Luku 815a - Suojelu- ja hätäapumääräykset (2023)

LUKU 815a

SUOJAUS- JA APUMÄÄRÄYKSET

Sisällysluettelo

Sec. 46b-15. Apua perheväkivallan uhreille. Sovellus. Oikeuden määräyksiä. Kesto. Hakemuksen, valaehtoisen todistuksen, mahdollisen ex parte -määräyksen ja kuulemisilmoituksen tiedoksianto. Kopioita. Nopeutettu käsittely järjestyksen rikkomisesta. Muut parannuskeinot.

Sec. 46b-15a. Ulkomainen suojelujärjestys. Täysi usko ja luotto. Täytäntöönpano. Myönteinen puolustus. Lapsen huoltajuussäännös. Rekisteröinti.

Sec. 46b-15b. Korkeimman oikeuden tehtävät lähetyskiellon hakijoille perheväkivaltatilanteissa.

Sec. 46b-15c. Tuomioistuimen ulkopuolisella todistamisella perhesuhteissa on merkitystä silloin, kun toinen osapuoli on turva-, lähestymis- tai pysyvän rikosoikeudellisen turvamääräyksen alainen. Videoneuvottelujen kuuleminen sallittu. Valat. Ristikuulustelu. Ilmoitus.

Sec. 46b-15d. Oikeustalon tilan jako kuulemisilmoitus- ja järjestyspalvelua hakevan henkilön ja asianmukaisen virkailijan välillä.

Sec. 46b-15e. Päävalvojan velvollisuudet lähestymiskieltohakemusten ja koulutusmateriaalien osalta liittyvät riskiensuojelumääräys- ja -oikeusprosesseihin sekä lähestymiskieltoon ja pelastuspalvelumääräyksiin liittyvien tietojen keräämiseen.

Sec. 46b-15f. Apurahaohjelma, jolla tarjotaan oikeudellista apua vähävaraisille, jotka hakevat lähestymiskieltoa.

Sec. 46b-16. Hakemus korkeimmalle oikeudelle, jotta se määrää lapsen tilapäisen hoidon ja huoltajuuden, kun vanhempi pidätettiin huoltoon puuttumisen vuoksi. Tilauksen kesto.

Sec. 46b-16a. Pelastuspalvelumääräyksen antaminen seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen väkivallan tai vainoamisen uhriksi joutuneen henkilön puolesta. Sovellus. Kuulo. Oikeuden määräyksiä. Kesto. Ilmoitus. Muut parannuskeinot.

Sekuntia 46b-17 - 46b-19. Varattu

Sec. 46b-15. Apua perheväkivallan uhreille. Sovellus. Oikeuden määräyksiä. Kesto. Hakemuksen, valaehtoisen todistuksen, mahdollisen ex parte -määräyksen ja kuulemisilmoituksen tiedoksianto. Kopioita. Nopeutettu käsittely järjestyksen rikkomisesta. Muut parannuskeinot.a) Jokainen 46b-38a §:ssä määritelty perheenjäsen tai perheenjäsen, joka on toisen perheenjäsenen tai perheenjäsenen 46b-1 §:ssä tarkoitetun perheväkivallan uhri, voi hakea korkeimmalta oikeudelta avun hakemista. Tämä alue. Tuomioistuimen on annettava jokaiselle tämän pykälän mukaista helpotusta hakevalle henkilölle 46b-15b §:ssä tarkoitetut tiedot.

b) Hakulomakkeella on hakijan valinnan mukaan voitava ilmoittaa, onko vastaajalla pistoolin tai revolverin kantamislupa, pistoolin tai revolverin kelpoisuustodistus, pitkän aseen kelpoisuustodistus tai ammustodistus tai hallussaan yhtä tai useampaa tuliasetta tai ammusta. Hakemukseen on liitettävä valaehtoinen valaehtoinen todistus, joka sisältää lyhyen selvityksen ehdoista, joista vapautusta haetaan. Hakemuksen saatuaan tuomioistuimen on määrättävä, että hakemusta käsitellään käsittelyssä viimeistään neljäntoista päivän kuluttua määräyksen antamisesta, paitsi että jos hakemuksesta käy ilmi, että vastaajalla on pistoolin tai revolverin kantaminen, kelpoisuus pistoolin tai revolverin todistus, pitkän aseen kelpoisuustodistus tai ammustodistus tai hallussaan yksi tai useampi ampuma-ase tai ammus, ja tuomioistuin määrää ex parte määräyksen, tuomioistuimen on määrättävä, että hakemus käsitellään viimeistään seitsemän päivää ex parte -määräyksen antamispäivästä. Tuomioistuin voi harkintansa mukaan antaa sellaisia ​​määräyksiä, jotka se pitää asianmukaisina hakijan ja huollettavana olevien lasten tai muiden henkilöiden suojelemiseksi, jos tuomioistuin katsoo sen parhaaksi. Antaessaan tällaisia ​​määräyksiä ex parte tuomioistuin voi harkintansa mukaan ottaa huomioon asiaankuuluvat oikeudenkäyntipöytäkirjat, jos asiakirjat ovat yleisön saatavilla korkeimman oikeuden virkailijalta tai Judicial Branchin Internet-sivustolta. Lisäksi tuomioistuin voi harkintansa mukaan ottaa käsittelyn aikana huomioon myös Oikeuslaitoksen perhepalveluyksikön laatiman selonteon, mikäli selonteon laatija on paikalla todistamassa istunnossa ja on alisteinen. ristiintutkimukseen. Raportti voi sisältää mahdollisuuksien mukaan: Kaikki olemassa olevat tai aiemmat suojausmääräykset, jotka on saatu suojausmääräysrekisteristä; tiedot vireillä olevista rikosasioista tai aiemmista rikosasioista, joissa vastaaja on tuomittu väkivaltarikoksesta; mahdollinen vastaajan voimassa oleva pidätysmääräys; ja vastaajan riskitaso tuomioistuintukipalveluyksikön käyttämän riskinarviointityökalun perusteella. Raportti voi sisältää myös tietoja kaikista vireillä olevista tai käsitellyistä perheasioista, joissa hakija ja vastaaja ovat osallisena. Tuomioistuimen tukipalvelujaoston tuomioistuimelle toimittamat kertomukset on myös toimitettava hakijalle ja vastaajalle. Tällaiset määräykset voivat sisältää tilapäisen lapsen huoltajuuden tai tapaamisoikeuden, ja tällainen helpotus voi sisältää, mutta ei rajoittuen, määräyksen, jolla vastaaja määrätään (1) rajoittamaan hakijan henkilöä tai vapautta; (2) hakijan uhkailu, häirintä, pahoinpitely, ahdistelu, seksuaalinen väkivalta tai hyökkääminen hakijaan; tai (3) saapuminen perheen tai hakijan asuntoon. Tällainen määräys voi sisältää määräyksiä, jotka ovat tarpeen hakijan omistamien tai pitämien eläinten suojelemiseksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, määräys, jolla vastaaja määrätään vahingoittamasta tai uhkaamasta vahingoittaa tällaista eläintä. Jos hakija väittää, että hakijalle aiheutuu välitöntä ja välitöntä fyysistä vaaraa, tuomioistuin voi antaa ex parte määräyksen, jossa se myöntää tarpeelliseksi katsomansa helpotuksen. Jos jompikumpi osapuoli pyytää hakemuksen käsittelyn lykkäämistä ja suostuu siihen, ex parte -määräystä ei jatketa ​​muutoin kuin osapuolten suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä perustellusta syystä. Jos hakemusta koskeva käsittely on määrätty tai yksipuolinen määräys annetaan ja tuomioistuin suljetaan määrättynä käsittelypäivänä, istunto pidetään seuraavana päivänä, jolloin tuomioistuin on avoinna ja tällainen ex parte määräys on voimassa tällaisen kuulemisen päivämäärä. Jos hakija on alle 18-vuotias, vanhempi, huoltaja tai vastuussa oleva aikuinen, joka tekee hakemuksen hakijan seuraavana ystävänä, ei saa puhua hakijan puolesta tällaisessa kuulemisessa, ellei ole perusteltua näyttöä siitä, miksi hakija on estynyt. puhua omasta puolestaan, paitsi että mikään tässä momentissa ei estä vanhempaa, huoltajaa tai vastuussa olevaa aikuista todistamasta tällaisessa kuulemisessa. Tässä alakohdassa käytettynä "väkivaltarikos" sisältää: (A) tapahtuman, joka johtaa fyysiseen vammaan, ruumiinvammaan tai pahoinpitelyyn; (B) uhattu väkivalta, joka pelkää välitöntä fyysistä vammaa, ruumiinvammaa tai pahoinpitelyä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vainoaminen tai uhkailumalli; (C) sanallinen pahoinpitely tai riita, jos on olemassa vaara ja todennäköisyys, että fyysistä väkivaltaa esiintyy; ja (D) 53-247 pykälän mukainen julmuus eläimiin.

c) Jos tuomioistuin antaa tämän pykälän b alakohdan mukaisen ex parte määräyksen eikä vastaajalle ole annettu tiedoksi tämän pykälän h alakohdan mukaisesti, tuomioistuimen on hakijan pyynnöstä alkuperäisen hakemuksen sisältämien tietojen perusteella pidentää ex parte määräystä lisäajalla, joka on enintään neljätoista päivää alun perin suunnitellusta kuulemispäivästä. Virkailija laatii uuden käsittelyn määräyksen ja uuden käsittelypäivän sisältävän ilmoituksen, joka annetaan tiedoksi vastaajalle tämän pykälän h momentin mukaisesti.

d) Jokainen tämän jakson b alakohdan mukaisesti tehty ex parte lähestymiskielto, jossa hakija ja vastaaja ovat puolisoita tai henkilöitä, joilla on huollettavana oleva lapsi tai yhteisiä lapsia ja jotka asuvat yhdessä, voivat sisältää, jos määräystä ei ole ja jos se on tarpeen hakijan tai hakijan ja vastaajan yhteisten huollettavana olevan lapsen tai lasten turvallisuuden ja perustarpeiden ylläpitämiseksi, tämän pykälän b alakohdan nojalla sallittujen määräysten lisäksi jokin seuraavista: (1) Määräys, jolla vastaajaa kielletään (A) ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voisivat johtaa tarpeellisten yleishyödyllisten tai hakijan asuntoon liittyvien tarpeellisten palvelujen lopettamiseen, (B) ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa peruuttamiseen , sairaus-, auto- tai asuntovakuutuksen kattavuuden tai edunsaajan vaihtuminen hakijan tai hakijan ja vastaajan huollettavana olevan lapsen tai yhteisten lasten vahingoksi tai (C) tietyn vakuutuksen siirtäminen, rasittaminen, kätkeminen tai hävittäminen hakijan omistama tai vuokraama omaisuus; tai (2) määräys, jolla hakijalle annetaan tilapäisesti hallussa auto, shekkikirja, sairaus-, auto- tai kotivakuutus, henkilöllisyyden todistamiseen tarvittava asiakirja, avain tai muut tarpeelliset yksilöidyt henkilökohtaiset tavarat.

e) tämän pykälän mukaisen hakemuksen käsittelyssä, jos tuomioistuin myöntää helpotuksen tämän pykälän b alakohdan mukaisesti ja hakija ja vastaaja ovat puolisoita tai henkilöitä, joilla on huollettavana oleva yhteinen lapsi tai lapset ja jotka asuvat yhdessä. ja jos se on tarpeen hakijan tai hakijan ja vastaajan yhteisten huollettavana olevan lapsen tai lasten turvallisuuden ja perustarpeiden ylläpitämiseksi, tuomioistuimen antamiin määräyksiin voi sisältyä tämän pykälän b alakohdan nojalla annettujen määräysten lisäksi. pykälän mukaan jokin seuraavista: (1) määräys, jolla kielletään vastaajaa (A) ryhtymästä sellaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa tarpeellisten yleishyödyllisten tai hakijan asuntoon liittyvien palvelujen lopettamiseen, (B) ryhtymällä toimiin, jotka voivat johtaa sairaus-, auto- tai asuntovakuutuksen peruuntumiseen, vakuutusturvan vaihtamiseen tai edunsaajan vaihtamiseen hakijan tai hakijan ja vastaajan yhteisten huollettavana olevan lapsen tai lasten vahingoksi, tai (C) hakijan omistaman tai vuokraaman tietyn omaisuuden siirtäminen, rasittaminen, kätkeminen tai luovuttaminen; 2) määräys, jolla hakijalle annetaan tilapäisesti hallussa auto, shekkikirja, sairaus-, auto- tai kotivakuutus, henkilöllisyyden todistamiseen tarvittava asiakirja, avain tai muut tarpeelliset määrätyt henkilökohtaiset tavarat; tai (3) määrätä vastaaja: (A) suorittamaan vuokra- tai asuntolainamaksuja perheen asunnosta tai hakijan ja hakijan ja vastaajan huollettavana olevan lapsen tai yhteisten lasten asunnosta, (B) ylläpitämään yleishyödyllisiä palveluita tai muita tarvittavat palvelut, jotka liittyvät hakijan ja hakijan ja vastaajan yhteiseen perheasunnon tai huollettavana olevan lapsen tai lasten yhteiseen asuntoon, (C) ylläpitää kaikki olemassa oleva sairaus-, auto- tai asuntovakuutusturva ilman vakuutusturvaa tai edunsaajan nimeämistä, tai D) antaa taloudellista tukea hakijan ja vastaajan huollettavana olevan lapsen tai yhteisten lasten hyväksi edellyttäen, että vastaajalla on lakisääteinen velvollisuus tukea tällaista lasta tai lapsia ja maksukykyä. Tuomioistuin ei saa antaa taloudellista tukea koskevaa määräystä ilman riittäviä todisteita maksukyvystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, taloudelliset valaehtoiset vakuutukset. Jos suullisessa käsittelyssä ei ole annettu määräystä tämän momentin tai tämän pykälän d alakohdan nojalla, määräystä ei voida antaa tämän pykälän nojalla sen jälkeen. Tämän alakohdan mukaisesti annettua toimeksiantoa ei voida muuttaa, ja se vanhenee satakaksikymmentä päivää antamispäivästä tai korvaavan toimeksiannon antamisen jälkeen sen mukaan, kumpi tulee ensin. Summia, joita ei ole maksettu tai peritty tämän alakohdan tai tämän jakson (d) alakohdan mukaisesti, voidaan säilyttää ja periä avioliiton purkamista, huoltajuutta, isyys- tai elatusapua koskevassa kanteessa.

(f) (1) Jokaisessa tämän jakson mukaisesti antamassa tuomioistuimen määräyksessä on oltava seuraava kieli: (A) "Tuomioistuin voi pidentää tätä määräystä yli vuodella. Connecticutin yleisten lakien pykälän 53a-107 mukaisesti rakennukseen tai mihin tahansa muuhun tilaan saapuminen tai siellä oleskelu tämän määräyksen vastaisesti muodostaa ensimmäisen asteen rikollisen loukkauksen. Tämä on rikos, josta voidaan tuomita enintään yksi vuosi vankeutta, enintään kahden tuhannen dollarin sakko tai molemmat.” ja (B) "Conneticutin yleisen lain pykälän 53a-223b mukaisesti kaikki pykälän 53a-223b a) alajaon 2 alakohdan (A) tai (B) rikkominen on rajoituskiellon rikollista rikkomista. määräys, josta tuomitaan enintään viiden vuoden vankeusrangaistukseen, enintään viiden tuhannen dollarin sakkoon tai molemmilla. Lisäksi 53a-223b §:n a momentin 2 alakohdan (C) tai (D) kohdan rikkominen on rikollista lähestymiskiellon rikkomista, josta voidaan tuomita enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistus, sakko enintään kymmenen tuhatta dollaria tai molemmat."

(2) Jokaiselle hakijalle, joka saa tämän pykälän mukaisen tuomioistuimen määräyksen, on annettava ilmoitus, jossa on seuraava kieli: "Jos sinun tai lapsesi puolesta on annettu lähestymiskielto, voit valita todistaa tai esiintyä perheoikeuden käsittelyssä etänä 46b-15c §:n mukaisesti. Ilmoita tuomioistuimelle kirjallisesti vähintään kaksi päivää ennen oikeudenkäyntiä, jos päätät antaa todistajanlausunnon tai esiintyä etänä, eikä fyysistä läsnäoloasi oikeustalossa tarvita oikeudenkäyntiin osallistumiseksi.

g) Mikään tuomioistuimen määräys ei saa ylittää yhtä vuotta, paitsi että tuomioistuin voi pidentää määräystä hakijan aloitteesta tuomioistuimen tarpeelliseksi katsomaksi lisäajaksi. Jos vastaaja ei ole saapunut alkuperäiseen hakemukseen, tilauksen jatkamista koskeva hakemus voidaan toimittaa ensiluokkaisella kirjeellä, joka osoitetaan vastaajalle vastaajan viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen.

(h) Hakijan on ilmoitettava tämän pykälän b alakohdan mukaisesta kuulemisesta sekä jäljennös hakemuksesta ja hakijan valaehtoisesta todistuksesta sekä tämän pykälän b alakohdan nojalla annetusta ex parte määräyksestä tiedoksi vastaajalle vähintään kolme päivää ennen istuntoa. Asianmukaisen palvelun suorittamisesta vastaavan virkailijan on hyväksyttävä kaikki asiakirjat sähköisessä muodossa, jos ne esitetään kyseiselle virkailijalle tässä muodossa. Tuomioistuin maksaa tällaisen palvelun kustannukset, mukaan lukien 52-261 §:n mukaiset kilometrimäärät. Kenelläkään virkamiehellä tai henkilöllä ei ole oikeutta saada tämän pykälän mukaista palvelumaksua, ellei tuomioistuimessa ole vastaanotettu oikea-aikaista palvelusta, jollei tuomioistuimen määräystä, jolla palkkio on valtuutettu. Tätä alakohtaa sovellettaessa oikea-aikaiseen palauttamiseen sisältyy, mutta ei rajoittuen, kopion lähettäminen tiedoksiannon palautuksesta tuomioistuimelle ennen käsittelyä, mutta se ei rajoitu siihen, ja sen jälkeen alkuperäisen palautuksen toimittaminen tuomioistuimelle kohtuullisen ajan kuulemisen jälkeen.

(2) Kun (A) hakemuksesta käy ilmi, että vastaajalla on pistoolin tai revolverin kantamislupa, pistoolin tai revolverin kelpoisuustodistus, pitkän aseen kelpoisuustodistus tai ammustodistus tai hallussaan yksi tai useampi ampuma-ase tai ampumatarvike, ja (B) tuomioistuin on antanut tämän pykälän mukaisesti ex parte määräyksen, palvelun suorittamisesta vastaavan virkamiehen on mahdollisuuksien mukaan suoritettava välityspalvelu ja ennen tällaisen määräyksen tiedoksiantamista (i) ilmoitettava asiasta sen kaupungin lainvalvontaviranomainen, jossa vastaajalle annetaan tiedoksi, milloin ja missä tiedoksianto suoritetaan, ja (ii) lähettää tai lähettää faksilla tai muulla tavalla kopio hakemuksesta, hakijan valaehtoinen todistus, ex parte -määräys ja kuulemisilmoitus tällaiselle lainvalvontaviranomaiselle, ja (iii) pyytää, että sen kaupungin lainvalvontaviranomaisen poliisi, jossa vastaajaa palvellaan, on paikalla, kun oikea virkamies suorittaa tiedoksiannon. Sen kaupungin lainvalvontaviranomainen, jossa vastaajaa palvellaan, voi tämän alajaon määräysten mukaisen pyynnön saatuaan asianomaiselta virkailijalta nimetä poliisin, joka on läsnä, kun varsinainen virkailija suorittaa palveluksen.

(3) Ex parte -määräyksen antamisen yhteydessä tuomioistuimen kirjailija toimittaa hakijalle kaksi jäljennöstä määräyksestä. Kun määräys on annettu ennakkoilmoituksen ja kuulemisen jälkeen, tuomioistuimen kirjailija toimittaa kaksi jäljennöstä määräyksestä hakijalle ja jäljennöksen vastaajalle. Jokaiseen tämän jakson mukaisesti antamaan tuomioistuimen päätökseen ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen on liitettävä ilmoitus, joka on sopusoinnussa 18 USC 2265(a), sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, määriteltyjen uskoa ja luottoa koskevien määräysten mukainen. Välittömästi vastaajan tiedoksi antamisen jälkeen varsinaisen virkamiehen on (A) lähetettävä tai lähetettävä faksilla tai muulla tavalla kopio hakemuksesta tai hakemuksen sisältämistä tiedoista, joissa mainitaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja saapui. toimitettu sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle tai -viranomaisille, jossa hakija asuu, paikkakunnalle, jossa hakija työskentelee, ja paikkakunnalle, jossa vastaaja asuu, ja (B) mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden tunnin kuluessa palvelun suorittamisen jälkeen syöttää Oikeuslaitoksen Internet-pohjaiseen palveluseurantajärjestelmään tiedoksiannon päivämäärä, kellonaika ja tapa. Jos palvelua ei ole suoritettu ennen suunniteltua kuulemispäivää, asianmukaisen toimihenkilön on syötettävä palveluseurantajärjestelmään, että palvelu epäonnistui. Tuomioistuimen virkailijan on lähetettävä faksilla tai muulla tavalla jäljennös kaikista ex parte määräyksistä ja kaikista ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen annetuista määräyksistä tai sellaiseen määräykseen sisältyvät tiedot kaupungin lainvalvontaviranomaiselle tai -viranomaisille. jossa hakija asuu, kaupunki, jossa hakija työskentelee, ja kaupunki, jossa vastaaja asuu, 48 tunnin kuluessa tällaisen määräyksen antamisesta. Jos uhri tai uhrin tällä määräyksellä suojeltu alaikäinen lapsi on kirjoilla julkiseen tai yksityiseen perus- tai lukioon, mukaan lukien tekninen koulutus ja urakoulu, tai 10a-55 §:ssä määriteltyyn korkeakouluun, kirjuri Tuomioistuimen on uhrin pyynnöstä lähetettävä faksilla tai muulla tavalla jäljennös tällaisesta ex parte määräyksestä tai mistä tahansa ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen annetusta määräyksestä tai tällaisen määräyksen sisältämät tiedot kyseiselle koululle tai laitokselle korkeakoulun sen korkeakoulun rehtori, johon uhri tai uhrin tällä määräyksellä suojeltu alaikäinen lapsi on kirjoilla ja korkeakouluun mahdollisesti perustetut 10a-156b §:n mukaiset erityispoliisivoimat johon uhri tai uhrin tällä määräyksellä suojattu alaikäinen lapsi ilmoittautuu, jos uhri ilmoittaa virkailijalle tällaisen koulun tai korkeakoulun nimen ja osoitteen.

(i) Talonmiesta, joka tarjoaa asunnossaan suojaa vähintään 60-vuotiaalle henkilölle, ei saa kieltää kotinsa ja omaisuutensa täysimääräisestä käytöstä ja nauttimisesta. Korkein oikeus voi antaa muun asianmukaisen määräyksen tämän pykälän säännösten mukaisesti.

(j) Kun lähestymiskiellon rikkomisesta esitetään halveksuntaa, on järjestettävä nopeutettu käsittely. Tällainen käsittely on pidettävä viiden oikeuspäivän kuluessa hakemuksen tiedoksi antamisesta vastaajalle, jos tiedoksianto on toimitettu vastaajalle vähintään kaksikymmentäneljä tuntia ennen käsittelyä. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan halveksuvan määräyksen rikkomista, tuomioistuin voi määrätä tuomioistuimen aiheellisiksi katsomia seuraamuksia.

k) Tämän jakson mukainen kanne ei estä hakijaa hakemasta muuta siviili- tai rikosoikeudellista tukea.

(l) Tässä jaksossa 'poliisiviranomaisella' tarkoitetaan valtion poliisia tai kunnallisen poliisilaitoksen virkamiestä ja 'lainvalvontaviranomaisella' hätäpalvelujen ja yleisen suojelun osastoon kuuluvaa valtion poliisin osastoa tai mitä tahansa kunnan poliisilaitos.

(P.A. 81-272, S. 2; P.A. 86-337, S. 7; P.A. 87-567, S. 4, 7; P.A. 91-6, S. 1, 3; 91-381, S. 3, 7 P.A. 95-193, S. 1, P.A. 96-180, S. 158, 166, P.A. 97-126, S. 1, P.A. 99-186, S. 4, P.A. 00-196, S. 24, P.A. -130, S. 11, 12, P.A. 02-127, S. 7, 02-132, S. 54, 9. toukokuuta Sp. Sess. P.A. 02-7, S. 77, P.A. 03-202, S. 4; P.A. 05-152, S. 3; P.A. 06-152, S. 2; P.A. 07-78, S. 1; P.A. 10-36, S. 4; 10-144, S. 1, 2; P.A. 11-152 , S. 1; P.A. 12-114, S. 1; June 12 Sp. Sess. P.A. 12-2, S. 97; P.A. 13-3, S. 36; 13-194, S. 2; P.A. 14-217 , S. 120; P.A. 16-34, S. 3; 16-105, S. 4; P.A. 17-163, S. 1; 17-237, S. 112; P.A. 21-78, S. 2; P.A. 22 -26, S. 59, 62.)

Historia: P.A. 86-337 muutettu alakohta (a) korvaamalla "aikuinen henkilö" ilmaisulla "perheen tai perheenjäsen sellaisena kuin se on määritelty jaksossa 46b-38a"; muutettu alakohta. (b) lisäämällä "tällainen määräys voi sisältää väliaikaisen lapsen huoltajuuden tai tapaamisoikeuden" ja edellyttäen, että määräystä ei jatketa ​​muutoin kuin osapuolten suostumuksella tai hyvästä syystä; muutettu alakohta. e) vaatimalla kyseistä tuomioistuinta toimittamaan kaksi kopiota määräyksestä hakijalle, jäljennös perhejaostolle, jäljennös henkilölle, jolle määräys on osoitettu, ja oikeaksi todistettu jäljennös asianmukaiselle lainvalvontaviranomaiselle 48 tunnin kuluessa antamisesta ja että perhejaosto toimittaa rekisterin suojelukäskyjä ja tiedottaa rauhanupseereille käskyjen tilasta; ja muutettu alakohta. (g) lisäämällä määräys nopeutetusta käsittelystä lähestymiskiellon rikkomisen halveksunnasta; P.A. 87-567 muutettu alakohta (e) lisäämällä sana "ja rajoittava" ennen "määräyksiä"; P.A. 91-6 muutettu alakohta (e) lisäämällä "virkailija" ennen "tuomioistuinta", muuttamalla "file with" ilmaisulla "lähetä" ja poistamalla säännös perhesuhteiden jaostojen suojaamis- ja lähestymismääräysten rekisteristä; P.A. 91-381 lisäsi "uhkaava, häiritsevä" kohtaan Subsec. (b)(2) ja muutettu alakohta. e) vaatia hakijaa toimittamaan vastaajalle kuulemisilmoituksen, jäljennöksen hakemuksesta ja mahdollisesta ex parte -määräyksestä vähintään 5 päivää ennen kuulemista ja vaatia tuomioistuimen virkailijaa toimittamaan jäljennökset ex parte -määräyksestä hakijalle ja perheenjaolle ja lähetä oikeaksi todistettu kopio ex parte -määräyksestä ja määräyksestä ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen lainvalvontaviranomaisille ja poista nämä määräykset aiemmista sijainneistaan ​​Subsec. (b); P.A. 95-193 muutettu alakohta. a) ja b) muuttamalla tuomioistuimen määräysten määräaikaa 90 päivästä 6 kuukauteen; P.A. 96-180 tehty tekninen muutos Subsec. (c) sakon muuttaminen 1 000 dollarista 2 000 dollariin P.A.:n mukaisesti. 92-256, voimassa 3. kesäkuuta 1996; P.A. 97-126 muutettu alakohta e) lisäämällä vaatimus, jonka mukaan tuomioistuimen määräys sisältää erityisen kielenkäyttövallan, ilmoituksen ja kuulemisen sekä määräyksen pätevyyden ja täytäntöönpanokelpoisuuden; P.A. 99-186 muutettu alakohta (a) lisäämällä "tai henkilö, joka on tai on äskettäin ollut seurustelusuhteessa, joka on ollut jatkuvan nykyisen fyysisen kivun tai fyysisen vamman uhan alaisena tällaisessa suhteessa oleva toisen henkilön toimesta"; P.A. 00-196 tehty tekninen muutos Subsec. (e); P.A. 01-130 muutettu alakohta b) vaatia hakemuslomaketta, jonka avulla hakija voi hakijan valinnan mukaan ilmoittaa, onko vastaajalla lupa kantaa pistoolia tai revolveria tai onko hänellä hallussaan yksi tai useampi ampuma-ase, ja tehdä tekninen muutos, ja muutettu alakohta. e) tehdä teknisiä muutoksia ja korvata vaatimus, jonka mukaan virkailija lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen määräyksestä "asianmukaiselle lainvalvontaviranomaiselle" vaatimuksella, että virkailija lähettää kopion määräyksestä sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle, jossa hakija asuu, sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle, jossa vastaaja asuu, jos se ei ole kaupunki, jossa hakija asuu, ja hakijan pyynnöstä sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle, jossa hakija työskentelee, jos eri paikkakunta kuin kaupunki, jossa hakija asuu; P.A. 02-127 muutettu alakohta e) määrätä, että hakijan valaehtoisesta todistuksesta kopio toimitetaan vastaajalle, lisättävä määräys, jossa vaaditaan, että valtion marsalkka välittömästi sen jälkeen, kun se on antanut tiedoksiannon vastaajalle, toimittamaan oikeaksi todistetun jäljennöksen kaupungin lainvalvontaviranomaisille jossa hakija asuu ja jos vastaaja ei asu kyseisessä kaupungissa, marsalkka toimittaa faksitse oikeaksi todistetun jäljennöksen sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle, jossa vastaaja asuu, poistamaan ilmaisun "hakijan pyynnöstä". oikeaksi todistetun jäljennöksen lähettämisestä paikkakunnalle, jossa hakija työskentelee 48 tunnin kuluessa, ja huolehtia siitä, että kopio lähetetään faksitse sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle, jossa hakija työskentelee, jos hakija on työskentelee muussa kaupungissa kuin hakijan tai vastaajan asuinpaikkakunta; P.A. 02-132 muutettu alakohta (e) poistamalla määräykset perheosastolle toimitetusta määräyksestä, korvaamalla määräykset oikeaksi todistetun jäljennöksen lähettämisestä lainvalvontaviranomaisille määräyksillä, jotka koskevat jäljennöksen tai sisältämien tietojen lähettämistä lainvalvontaviranomaiselle faksilla tai muulla tavalla ja poistamalla määräyksen lähettäminen uudelleen hakijan pyynnöstä voimaan 1.1.2003; 9. toukokuuta Sp. Sess. P.A. 02-7 muutettu alakohta (e) vaatia oikeuslaitosta maksamaan kuulemisilmoituksen sekä hakemuksen ja mahdollisen ex parte määräyksen jäljennöksen tiedoksiantamisesta aiheutuvat kulut 15. elokuuta 2002 alkaen; P.A. 03-202 muutettu alakohta (e) korvaamalla viittaukset "valtion marsalkka" viittauksilla "oikea upseeri"; P.A. 05-152 muutettu alakohta e) korvaamalla säännöksen, jossa vaaditaan asianmukaista virkailijaa toimittamaan oikea ja todistettu kopio ex parte -määräyksestä, valaehtoisesta todistuksesta ja kansilehdestä määräyksellä, jossa vaaditaan asianmukaista virkailijaa lähettämään tai lähettämään kopio hakemuksesta, ja tarkistamalla lainvalvontaviranomaisia ​​koskevia säännöksiä joille kopiot hakemuksista, tilauksista ja tiedoista lähetetään; P.A. 06-152 muutettu alakohta e) lisäämällä säännös hakemuksen sisältämien tietojen lähettämisestä lainvalvontaviranomaisille faksilla tai muulla tavalla; P.A. 07-78 muutettu alakohta (b) lisäämällä määräys tuomioistuimen valtuudesta tehdä sellaisia ​​määräyksiä, jotka se pitää tarpeellisina hakijan omistamien tai pitämien eläinten suojelemiseksi; P.A. 10-36 muutettu alakohta (b) korvataan sana "tuomioistuin voi harkintansa mukaan antaa minkä tahansa eläimen suojelemiseksi asianmukaisiksi katsomiaan määräyksiä" ilmaisulla "Tällainen määräys voi sisältää minkä tahansa eläimen suojelemiseksi tarvittavia määräyksiä" 1. heinäkuuta 2010; P.A. 10-144 muutettu alakohta (b) tehdä teknisiä muutoksia ja sallia tuomioistuimen pitää asiaankuuluvat oikeuden pöytäkirjat julkisesti saatavilla virkailijalta tai verkkosivustolta, ja muutettu alakohta. (e) poistaa määräyksen "oikeaksi todistetut" jäljennökset ja korvata määräyksen uudelleenkäyttövallan, ilmoituksen, kuulemisen ja pätevyyden ja täytäntöönpanokelpoisuuden vaatimus tietyllä kielellä vaatimuksella, jonka mukaan määräykseen on liitettävä ilmoitus, joka on sopusoinnussa 18 USC:n täydessä uskossa ja luottosäännöissä. 2265(a); P.A. 11-152 muutettu alakohta (a) lisätään "vainoaminen tai uhkailumalli" ja poistetaan säännökset, jotka koskevat henkilöä, joka on seurustelusuhteessa tai joka on äskettäin ollut seurustelusuhteessa; P.A. 12-114 muutettu alakohta (a) Lisää säännös uhkailumalliin kohdassa Sec. 53a-62, muutettu alakohta. (c) ja (d) tilauksen enimmäiskeston muuttamiseksi 6 kuukaudesta 1 vuoteen, muutettu alakohta. (e) lisätä määräys tuomioistuimen sihteerille lähettää kopio määräyksestä kouluun, jossa uhri on ilmoittautunut, ja tehty teknisiä muutoksia; 12. kesäkuuta Sp. Sess. P.A. 12-2 muutettu alakohta e) korvataan ilmaisu "tekninen lukio" ilmaisulla "alueellinen ammattikoulu"; P.A. 13-3 muutettu alakohta b) toimittaa hakemuslomakkeen, jonka avulla hakija voi ilmoittaa, onko vastaajalla hallussaan ampumatarvikkeita; P.A. 13-194 muutettu alakohta (b) lisätään "ex parte" -määräys, jota ei saa jatkaa paitsi osapuolten suostumuksella tai tuomioistuimen määräyksellä perustellusta syystä, ja lisää määräys, joka pidetään seuraavana päivänä, jos tuomioistuin on auki, jos tuomioistuin on suljettu suunnitellussa istunnossa. päivämäärä, ja ex parte -määräys on voimassa kuulemispäivään asti; P.A. 14-217 lisäsi uusia alaryhmiä. (c) ja (d) vapaudenmenetys, jonka tuomioistuin voi myöntää ex parte -periaatteella tai kuultuaan uudelleen nimetyn olemassa olevan alakohdan. (c) alakohtana. (e) ja sama muutettu siten, että olemassa oleva määräys vaaditulle kielelle nimitetään alajaostoksi. (1) ja tee siihen tekninen muutos ja lisää Subdiv. (2) vaadittu kieli, jotta voidaan määrätä uudelleen rangaistus lähestymiskiellon rikkomisesta, ja nimetty uudelleen olemassa olevat alaosastot. (d)–(h) alaosastoina. (f)–(j), voimaan 1. tammikuuta 2015; P.A. 16-34 muutettu alakohta b) lisäämällä säännöksiä kelpoisuustodistus pistoolin, revolverin tai pitkän aseen tai ammusten kelpoisuustodistuksesta ja poikkeuksesta, jos hakemuksesta käy ilmi, että vastaajalla on lupa kuljettaa pistoolia tai revolveria tai kelpoisuustodistus pistoolin, revolverin tai pitkän aseen tai ammusten todistusta varten tai hänellä on hallussaan tuliaseita tai ammukset ja oikeuden määräykset ex parte order, lisätty uusi alakohta. (c) Ex parte -toimeksiannon jatkaminen uudelleen, olemassa olevien alayksiköiden uudelleennimeäminen. (c)–(j) alaryhminä. (d)–(k), muutettu uudelleen nimetty alakohta. (h) nimeämällä hakijalle olemassa olevat säännökset tiedoksi antamiseksi vastaajalle Subdiv. (1) ja muutetaan samaa korvaamalla "viisi päivää" ilmaisulla "kolme päivää", mikä merkitsee olemassa olevat säännökset ex parte -määräyksen myöntämisestä Subdiv. (3) ja muuttamalla samaa nimeämällä olemassa olevat säännökset asianmukaiselle virkamiehelle lähettämään kopio hakemuksesta, jossa ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja toimitettiin lainvalvontaviranomaiselle alakohtana. (A) ja lisäämällä alakohta. (B) syötetään uudelleen päivämäärä, kellonaika ja palvelutapa palvelunseurantajärjestelmään ja lisätään Subdiv. (2) varsinainen palvelun suorittamisesta vastaava virkamies ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille ja nimeää poliisin, joka on läsnä palvelun suorittamisessa, lisätty alakohta. (l) määritellään "poliisi" ja "lainvalvontaviranomainen" ja tehtiin vastaavat muutokset; P.A. 16-105 muutettu alakohta (a) lisäämällä tuomioistuimelle säännöksiä siitä, että henkilölle, joka hakee vapautusta, on annettava pykälässä 2002 tarkoitetut tiedot. 46b–15b ja muutettu alakohta. (b) korvaamalla sanalla "tällaisten määräysten antaminen ex parte" ilmaisulla "tällaisten määräysten antaminen" tuomioistuin voi harkita asiaankuuluvia oikeuden asiakirjoja ja lisäämällä määräyksiä tuomioistuin voi harkita Oikeuslaitoksen perhepalveluyksikön laatimaa raporttia, raportin sisältöä ja toimittamista sekä vanhempi, huoltaja tai vastuussa oleva aikuinen, joka hakee alle 18-vuotiaan hakijan seuraavaksi ystäväksi; P.A. 17-163 muutettu alakohta (h)(3) lisätä viittaukset uhrin alaikäiseen lapseen, joka on suojattu määräyksellä ja määräyksellä uhrille antamalla virkailijalle koulun tai korkeakoulun nimi ja osoite 1. tammikuuta 2018 alkaen; P.A. 17-237 muutettu alakohta (h)(3) korvaamalla "tekninen lukio" ilmaisulla "tekninen koulutus ja urakoulu" 1. heinäkuuta 2017; P.A. 21-78 muutettu alakohta a) korvaamalla perheenjäsenen tai perheenjäsenen, joka "on 46b-1 §:ssä määritellyn perheväkivallan uhri, toisella perheenjäsenellä tai perheenjäsenellä" sellaisen perheenjäsenen perheelle, joka "on ollut jatkuvan nykyisen fyysisen uhan alaisena" kipu tai fyysinen vamma, vainoaminen tai uhkailu, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toisen perheen tai perheenjäsenen uhkailumalli, sellaisena kuin se on kuvattu kohdassa 53a-62”, muutettu alakohta. (f) määrittelemällä nykyiset määräykset uudelleen alakohtaisiksi. (f)(1), nykyisten alaosastojen uudelleennimeäminen. (1) ja (2) alakohdina. (A) ja (B) ja lisäämällä alajako. (2) ilmoitus etälausunnosta tai esiintymisestä perheoikeuden oikeudenkäynnissä ja muutettu alakohta. (h)(1) lisätään määräys sähköisessä muodossa olevien asiakirjojen hyväksymisestä asianmukaisen virkamiehen toimesta; P.A. 22-26 muutettu alakohta (b) lisätä säännökseen, jonka mukaan tuomioistuin voi harkita oikeuslaitoksen perhepalveluyksikön laatimaa kertomusta, jossa vaaditaan, että selonteon laatinut henkilö on läsnä todistamassa istunnossa ja että häntä tutkitaan ristiin, ja muutettu alakohta. (h)(1) lisätäksesi, että palvelun hinta sisältää pykälän mukaisen kilometrimäärän. 52-261 ja että kukaan virkailija tai henkilö ei ole oikeutettu pykälän mukaiseen tiedoksiantoon maksuun, ellei tuomioistuimelta ole saatu oikea-aikaista palvelua.

Katso kohta. 51-5c uudelleen automaattinen suojamääräysrekisteri.

Osio edellyttää jatkuvaa nykyisen fyysisen kivun tai fyysisen vamman uhkaa. 104 CA 20; Id., 26. Käräjäoikeus ei ylittänyt lakisääteistä toimivaltaansa määrätessään alkoholin väärinkäyttöneuvontaa, koska se olisi voinut kohtuudella päätellä, että tällainen neuvonta oli tarpeen perheen suojelemiseksi, eikä ylittänyt lakisääteistä toimivaltaansa laajentamalla lähestymiskieltoa suojellakseen täysi-ikäinen tytär, koska § sallii muiden henkilöiden suojelemiseksi asianmukaisia ​​määräyksiä tuomioistuimen parhaaksi katsomallaan tavalla. 127 CA 586. Säännös, jonka mukaan "tuomioistuin voi määrätä sellaisia ​​seuraamuksia, jotka tuomioistuin katsoo asianmukaisiksi" on epäselvä, eikä vangitseminen ollut asianmukainen rangaistus siviilioikeudenkäynnissä kansallisen lähestymiskiellon rikkomisesta, jos vankeus ei antaisi lähimmäisen välttää. tai lieventää vankeusrangaistusta puhdistamalla itsensä halveksunnasta. 143 CA 1. Sana "vainoaminen" on tulkittava sen yleisesti hyväksytyn käytön mukaan, toisin kuin rikoslaissa esiintyvät suppeammat vainoamisen määritelmät; käräjäoikeus ei käyttänyt väärin harkintavaltaansa päätessään kaikkien todisteiden perusteella, että vastaajan toiminta ajaessaan kantajan kodin ohi, kääntyessään ympäri ja ajaessaan kodin ohi toisen kerran oli vainoamista. 150 CA 105. Koska pykälässä ei puhuta sovellettavasta todistusstandardista, siviililähestymiskiellon myöntämiseen sovelletaan todisteiden standardia. 191 CA 850. Vaikka tuomioistuin voi ottaa huomioon väitetyn uhrin subjektiivisen reaktion, tuomioistuimen on sovellettava objektiivista standardia arvioidessaan uhkailumallia. 214 CA 821.

Lainattu. 44 CS 235.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15a. Ulkomainen suojelujärjestys. Täysi usko ja luotto. Täytäntöönpano. Myönteinen puolustus. Lapsen huoltajuussäännös. Rekisteröinti.(a) Tässä jaksossa "ulkomainen suojelumääräys" tarkoittaa mitä tahansa suojelumääräystä, sellaisena kuin se on määritelty 18 USC 2266:ssa, sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, tai vastaavaa rajoitus- tai suojamääräystä, jonka on antanut toisen valtion tuomioistuin, District of Columbia, Yhdysvaltojen tai intiaaniheimon liittovaltio, alue tai hallussapito.

(b) Voimassa olevalle ulkomaiselle suojelumääräykselle, joka on 18 USC 2265:n, sellaisena kuin se on aika ajoin muutettuna, mukainen, tämän osavaltion tuomioistuin myöntää täyden uskon ja tunnustuksen, ja se voidaan panna täytäntöön ikään kuin se olisi tuomioistuimen määräys. tässä tilassa. Ulkomaisen suojelumääräyksen katsotaan olevan pätevä, jos se näyttää aidolta. Se, että ulkomaista suojelumääräystä ei ole kirjattu 51-5c pykälän mukaisesti ylläpidettävään automaattiseen suojamääräysrekisteriin, Department of Emergency Services and Public Protectionin ylläpitämään Connecticutin lainvalvontaviranomaisten on-line-viestinnän etäkäsittelyjärjestelmään tai National Protectioniin. Crime Information Centerin (NCIC) tietokoneistettu rikosoikeudellisten tietojen hakemisto ei ole peruste kieltäytyä tällaisen määräyksen täytäntöönpanosta tässä tilassa.

(c) Lainvalvontaviranomaisen on pantava täytäntöön ulkomainen suojelumääräys sen ehtojen ja tämän osavaltion lain mukaisesti, ja hänen on pidätettävä henkilöt, joita epäillään tällaisen määräyksen rikkomisesta, ja asetettava kyseinen henkilö syytteeseen pykälän 53a-223b rikkomisesta. Mikään tässä momentissa oleva ei vaikuta lainvalvontaviranomaisen velvollisuuteen tehdä 46b-38b §:ssä tarkoitettu pidätys.

(d) Se on myönteinen puolustus kaikissa toimissa, joilla pyritään vieraan suojelumääräyksen täytäntöönpanoon tai rikosoikeudelliseen syytteeseen, johon liittyy ulkomaisen suojelumääräyksen rikkominen, että kyseinen määräys ei ole yhdenmukainen tai oikeutettu täyttä uskoa ja luottoa 18. USC 2265, ajoittain muutettuna.

(e) Ulkomaisen suojelumääräyksen mukainen lapsen huoltajuusmääräys voidaan panna täytäntöön tässä tilassa, jos tällainen säännös (1) on yhdenmukainen lapsen huoltoa koskevaa lakia tai yhtenäistä lapsen huoltajuutta koskevaa lakia ja täytäntöönpanoa koskevaa lakia ja (2) on yhdenmukainen Parental Kidnapping Prevention Act of 1980, 28 USC 1738A, ajoittain muutettuna.

(f) Ulkomainen suojelumääräys voidaan rekisteröidä tässä valtiossa lähettämällä tämän valtion korkeimpaan oikeuteen: (1) kirje tai muu rekisteröintiä koskeva asiakirja; (2) kaksi kopiota, mukaan lukien yksi oikeaksi todistettu kopio, ulkomaisesta suojelumääräyksestä, jota haetaan rekisteröitäväksi, ja ilmoitus väärästä valasta rangaistukseksi siitä, että vetoomuksen esittäjän parhaan tiedon ja käsityksen mukaan määräystä ei ole muutettu; ja (3) rekisteröintiä hakevan henkilön nimi ja osoite, paitsi jos nimen ja osoitteen paljastaminen vaarantaisi tällaisen henkilön turvallisuuden.

g) Rekisteröijän on tämän pykälän f momentissa vaaditut asiakirjat saatuaan: 1) annettava ulkomainen suojamääräys ulkomaisena tuomiona sekä yksi jäljennös mahdollisista mukana olevista asiakirjoista ja tiedoista. , niiden muodosta riippumatta; ja (2) kirjattava ulkomainen suojamääräys 51-5c §:n mukaisesti ylläpidettävään automaattiseen suojamääräysrekisteriin sekä kaikki siihen liittyvät tiedot, jotka vaaditaan tai sallitaan sisällyttää suojamääräysrekisteriin hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti. korkeimman oikeudenvalvojan toimesta 51-5c §:n mukaisesti.

(P.A. 99-186, S. 7; P.A. 00-196, S. 47; P.A. 03-98, S. 1; P.A. 11-51, S. 134.)

Historia: P.A. 00-196 tehty tekninen muutos Subsec. (f); P.A. 03-98 lisäsi uusia alajaksoja. (a)–e) koskee ulkomaista suojelumääräystä, joka on nimetty uudelleen olemassa oleviin alaryhmiin. (a) ja (b) uusina alaryhminä. (f) ja (g) tekemällä niihin vastaavat ja tekniset muutokset ja alakohdassa. (g), lisäämällä säännöksen ulkomaisen suojausmääräyksen uudelleen kirjaamiseen automaattiseen suojamääräysrekisteriin ja poistamalla entiset alasarjat. (c) (f) ulkomaisen turvamääräyksen rekisteröintiä, kuulemista ja vahvistusta varten; mukaan P.A. 11-51, "Yleisen turvallisuuden osasto" muutettiin toimituksellisesti "Hätäpalvelujen ja yleisen suojelun osastoksi" alaosassa. (b), voimaan 1.7.2011.

Katso kohta. 51-5c uudelleen automaattinen suojamääräysrekisteri.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15b. Korkeimman oikeuden tehtävät lähetyskiellon hakijoille perheväkivaltatilanteissa.Korkeimman oikeuden on annettava jokaiselle perheväkivaltatilanteessa lähestymiskieltoa hakevalle henkilölle tiedot toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen kiellon jatkamiseksi alkuperäisen ajanjakson jälkeen sekä hakijalle tiedot siitä, kuinka hän voi ottaa yhteyttä pykälässä määriteltyyn perheväkivaltaneuvojaan. 52-146k § ja 52-146k §:ssä määritelty perheväkivaltavirasto.

(P.A. 02-127, S. 2; P.A. 16-105, S. 5.)

Historia: P.A. 16-105 korvasi sanalla "neuvojat ja neuvontaorganisaatiot" "pykälässä 52-146k määritelty neuvonantaja ja pykälässä 52-146k määritelty perheväkivaltavirasto" ja teki teknisen muutoksen.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15c. Tuomioistuimen ulkopuolisella todistamisella perhesuhteissa on merkitystä silloin, kun toinen osapuoli on turva-, lähestymis- tai pysyvän rikosoikeudellisen turvamääräyksen alainen. Videoneuvottelujen kuuleminen sallittu. Valat. Ristikuulustelu. Ilmoitus.a) Tuomioistuimen on 46b-1 §:ssä tarkoitetussa perhesuhteita koskevassa oikeudenkäynnissä asianosaisen tai asianosaisen asianajajan kirjallisesta pyynnöstä määrättävä vähintään kaksi päivää ennen menettelyä. menettelyn kohteena olevan asianosaisen tai lapsen todistus otetaan toisen osapuolen fyysisen läsnäolon ulkopuolella, jos asianosaisen tai lapsen puolesta on annettu turvamääräys, lähestymiskielto tai pysyvä rikosoikeudellinen suojamääräys, ja toinen osapuoli on turvamääräyksen, lähestymiskiellon tai pysyvän rikosoikeudellisen turvamääräyksen alainen. Tällaisessa määräyksessä voidaan määrätä vaihtoehtoisten keinojen käytöstä minkä tahansa osapuolen tai lapsen todistajanlausunnon saamiseksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, suojatun videoyhteyden käyttö kuulemisten järjestämiseen videoneuvottelun avulla. Sellainen todistus voidaan antaa muussa huoneessa kuin oikeussalissa tai muussa paikassa oikeustalon tai valtion ulkopuolella. Tuomioistuimen on määrättävä valan vannomisesta tällaiselle osapuolelle tai lapselle ennen tällaisen todistuksen antamista korkeimman oikeuden sääntöjen mukaisesti.

(b) Mitään tässä jaksossa ei saa tulkita rajoittavan kenenkään osapuolen oikeutta ristikuulustella todistajaa, jonka todistus on lausuttu muussa huoneessa kuin oikeussalissa tämän jakson mukaisen määräyksen mukaisesti.

c) Tämän jakson mukainen määräys voi olla voimassa perhesuhteita koskevan oikeudenkäynnin vireillä.

(d) Ilmoitus, jossa kuvataan tämän jakson (a) alakohdan määräyksiä, on (1) julkaistava oikeuslaitoksen Internet-sivustolla, (2) sisällytettävä mihin tahansa kirjalliseen tai sähköiseen muotoon, jossa kuvataan automaattiset määräykset tapauksissa, jotka koskevat avioliiton tai asumuseron purkaminen 46b-40 §:n mukaisesti ja (3) joka sisältyy kirjalliseen tai sähköiseen muotoon, joka on toimitettu henkilölle, joka on saanut 46b-38c §:n mukaisen turvamääräyksen, 54a-40e §:n mukaisen pysyvän rikosoikeudellisen turvamääräyksen taikka 46b-15 §:n mukaisen lähestymiskiellon.

(P.A. 08-67, S. 1; P.A. 10-144, S. 11; P.A. 21-78, S. 3.)

Historia: P.A. 08-67, voimassa 1. heinäkuuta 2008; P.A. 10-144 muutettu alakohta a) korvataan "pysyvä rikosoikeudellinen lähestymiskielto"; P.A. 21-78 muutettu alakohta (a) vaatia oikeuden määräystä osapuolen tai asianajajan kirjallisesta pyynnöstä jollekin osapuolelle, joka on tehty vähintään 2 päivää ennen tällaista menettelyä, ja lisätty alakohta. d) huomautus uudelleen.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15d. Oikeustalon tilan jako kuulemisilmoitus- ja järjestyspalvelua hakevan henkilön ja asianmukaisen virkailijan välillä.Jokaisessa korkeimmassa oikeudessa, jossa 46b-15 §:n nojalla annettu lähestymiskielto voidaan palauttaa, korkeimman oikeuden hallintovirkailijan on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä jakamaan kyseisessä tuomioistuimessa tilaa siten, että ilmoituksen tiedoksiantoa hakevan henkilön välinen tapaaminen on mahdollista. kuuleminen ja 46b-15 §:n nojalla annettu määräys sekä asianmukainen virkailija.

(P.A. 16-34, S. 4.)

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15e. Päävalvojan velvollisuudet lähestymiskieltohakemusten ja koulutusmateriaalien osalta liittyvät riskiensuojelumääräys- ja -oikeusprosesseihin sekä lähestymiskieltoon ja pelastuspalvelumääräyksiin liittyvien tietojen keräämiseen.(a)(1) Korkeimman oikeusvalvojan on tarkistettava ja yksinkertaistettava 46b-15 §:n mukaisen vapautushakemuksen jättämismenettelyä. Korkeimman oikeusvalvojan on huolehdittava siitä, että jokaiselle, joka hakee helpotusta, toimitetaan yksisivuinen selkeäkielinen selvitys 46b-15 §:n mukaisen helpotuksen hakemisesta.

(2) Korkeimman oikeusvalvojan virasto kehittää ja saattaa yleisön saataville 29-38c §:ssä tarkoitettuja riskiensuojamääräys- ja lupaprosesseja koskevia koulutusmateriaaleja, jotka koskevat henkilöä, joka aiheuttaa itselleen välittömän henkilövahingon vaaran tai itselleen tai toiselle henkilölle. Korkeimman oikeusviranomaisen virasto kehittää ja saattaa yleisön saataville paperiversiona ja sähköisesti oikeuslaitoksen Internet-sivuilla lomakkeen, joka mahdollistaa perheen tai perheenjäsenen tai terveydenhuollon ammattihenkilön, kukin 29-38c §:ssä määritellyn , hakea riskisuojamääräystutkimuksen määräämistä ja yksisivuinen, selkeäkielinen selvitys tällaisen määräyksen hakemisesta. Lomakkeen tulee sisältää kysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada selvityksen kannalta merkittäviä tietoja. Julkisessa oppimateriaalissa ja lomakkeessa on kerrottava hakijalle näkyvästi, että riskisuojamääräystä tai -lupaa voidaan hakea kunnan tai valtion poliisilaitoksen tai valtion syyttäjänviraston kautta ja avustuksella sekä sen hyödyistä.

(b) Korkeimman oikeuden valvojan on kerättävä vuosittain tiedot (1) 46b-15 §:n nojalla annettujen lähestymiskieltojen ja 46b-16a §:n nojalla annettujen pelastuspalvelumääräysten lukumäärästä; (2) sellaisten määräysten lukumäärä, joita hakija ei nouta määräyksen antaneen tuomioistuimen virkailijan toimistosta; (3) tällaisten määräysten tiedoksiantotapa tapauksissa, joissa määräys on saatu tiedoksi vastaajalle; 4) pyyntöjen määrä poliisin läsnäoloa 46b-15 §:n h momentin mukaisen määräyksen tiedoksiannossa; ja (5) sellaisten määräysten määrä, jotka myöhemmin vanhenevat tai hylätään, koska määräystä ei voitu toimittaa vastaajalle.

(P.A. 16-34, S. 5; P.A. 21-67, S. 2; P.A. 22-37, S. 23.)

Historia: P.A. 21-67 muutettu alakohta (a) korvaamalla "Chief Court Administrator" ilmaisulla "Chief Court Administrator" ja nimeämällä olemassa olevat määräykset Subdivs. (1) ja (2) ja lisäämällä riskisuojamääräysprosessia ja lomakkeiden ja koulutusmateriaalien julkista saatavuutta koskeva määräys 1.6.2022 alkaen; P.A. 22-37 teki teknisiä muutoksia Subsecsissä. (a)(1) ja (a)(2), voimaan 1.6.2022; P.A. 22-37 teki teknisiä muutoksia Subsecsissä. (a)(1) ja (a)(2), voimaan 1.6.2022.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-15f. Apurahaohjelma, jolla tarjotaan oikeudellista apua vähävaraisille, jotka hakevat lähestymiskieltoa.(a) On perustettu apurahaohjelma, jonka avulla vähävaraisille henkilöille tarjotaan maksutonta oikeusapua, kun he hakevat lähestymiskieltoa pykälän 46b–15 mukaisesti. Apurahaohjelmaa hallinnoi lakimiesasiakkaiden varattileille kertyneen koron 51-81c §:n mukaisesti ohjelmaa hallinnoiva organisaatio. Oikeuslaitokselle apurahaohjelmaa varten varatut varat siirretään ohjelmaa hallinnoivalle organisaatiolle.

(b) Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rahoituksen saamisesta valtiolta ohjelmaa hallinnoivan organisaation on lähetettävä ehdotuspyyntö voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä, ​​joiden pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oikeudellisia palveluja maksutta vähävaraisille henkilöille. apurahojen myöntämisen tarkoituksena on tarjota neuvoja vähävaraisille henkilöille, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa hakea lähestymiskieltoa 46b-15 §:n mukaisesti, ja siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista myönnetyn rahoituksen puitteissa, edustaa tällaisia ​​henkilöitä koko lähestymiskiellon hakemisprosessin ajan. , mukaan lukien esikäsittelykonferensseissa ja hakemuksen käsittelyssä. Ehdotuspyyntöön vastaava voittoa tavoittelematon yhteisö voi tarjota apurahan nojalla palveluja yhteistyössä lakikoulujen tai muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tai julkisesti rahoitettujen organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole valtion toimijoita. Jokaisessa vastauksessa ehdotuspyyntöön on mainittava käräjäoikeustalo tai oikeustalot, joille palveluja tarjotaan.

(c) Ohjelmaa hallinnoiva organisaatio voi myöntää vain avustuksen (1) palvelujen tarjoamiseen Fairfieldin, Hartfordin, New Havenin, Stamford-Norwalkin tai Waterburyn oikeuspiireissä ja (2) enintään kaksisataatuhatta dollaria, paitsi että apuraha palvelujen tarjoamiseen tuomiopiirissä, jossa on keskimäärin eniten hakemuksia 46b-15 §:n mukaisista lähestymiskieltohakemuksista kolmen edellisen tilikauden aikana, voidaan myöntää enintään neljäsataatuhatta dollaria. Apurahoja ei saa käyttää palvelujen tarjoamiseen henkilöille, jotka eivät ole vähävaraisia.

(d) Ohjelmaa hallinnoiva organisaatio voi myöntää avustuksen voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oikeudellisia palveluita vähävaraisille henkilöille, jos tällainen voittoa tavoittelematon yhteisö osoittaa kykynsä:

(1) Varmista tapaamisen yhteydessä henkilön kanssa, että kyseinen potentiaalinen asiakas on vähävarainen ja täyttää yhteisön asettamat kotitalouden tulokelpoisuusvaatimukset;

(2) Järjestäkää vähintään yksi henkilö, jolla on asianmukainen koulutus tai kokemus ja joka on valtuutettu antamaan oikeudellista neuvontaa tukikelpoisille vähävaraisille henkilöille, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa hakea lähestymiskieltoa, olemaan läsnä oikeustalossa tai oikeustaloissa, jotka on yksilöity vastauksena ehdotuspyyntö tai olla tavoitettavissa etätapaamiseen kaikkina aukioloaikoina;

(3) Tarjoa mahdollisimman laajalti myönnetyn rahoituksen puitteissa jatkuvaa edustusta tukikelpoisille vähävaraisille henkilöille koko lähestymiskieltoprosessin ajan, mukaan lukien oikeudessa lähestymiskieltoa koskevaa käsittelyä varten, kun tällaiset henkilöt pyytävät tällaista jatkuvaa edustusta saatuaan apua lähestymiskieltoon. tilaushakemus;

(4) toimitettava jokaiselle oikeustalossa olevalle henkilölle, joka ilmaisee kiinnostuksensa hakea lähestymiskieltoa, kaikki sovellettavat lomakkeet, jotka voivat olla tarpeen lähestymiskiellon hakemiseksi; ja

(5) seurata ja raportoida ohjelmaa hallinnoivalle organisaatiolle ohjelman mukaisesti tarjotuista palveluista, mukaan lukien (A) lähetettyjen lähestymiskieltohakemusten menettelylliset tulokset, (B) niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeudellista neuvontaa annettiin ennen hakemuksen jättämistä hakemuksesta, mutta ei lähestymiskieltoprosessin loppuosan aikana, ja tällaisen edustuksen kestoa rajoittavat syyt, ja (C) tiedot kaikista muista henkilöille ohjelman mukaisesti tarjotuista oikeudellisista edustajista asioissa, jotka liittyivät niihin olosuhteisiin, jotka tuki lähestymiskieltohakemusta.

(e) Apurahoja myöntäessään ohjelmaa hallinnoivan organisaation on asetettava etusijalle voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (1), jotka osoittavat kykynsä tarjota asiakkaille oikeudellista edustajaa asioissa, jotka liittyvät lähestymiskieltohakemuksen taustalla oleviin olosuhteisiin; (2) jolla on kokemusta lainopillisen edustuksen tarjoamisesta yksityishenkilöille lähestymiskieltoprosessin aikana; tai (3) jotka voivat tarjota laadukkaita etäpalveluita, jos oikeustalot suljetaan yleisöltä.

(f) Päävalvojan on:

(1) Tarjoaa jokaiselle apurahan saajalle toimistotilaa, jos mahdollista, oikeudellisen piirioikeuden talossa tai oikeustaloissa, joita tällainen saaja palvelee apurahaohjelman puitteissa, jotta hän voi suorittaa vastaanottohaastatteluja ja auttaa asiakkaita lähestymiskieltohakemusten tekemisessä;

(2) Vaadittava tällaisten oikeustalojen tuomioistuimen kirjaajia ennen lähestymiskieltohakemuksen hyväksymistä 46b–15–A §:n mukaisesti ilmoittamaan jokaiselle tällaisen hakemuksen jättäneelle henkilölle tai tiedustelemaan hakemuksen jättämisestä, että pro bono -oikeudelliset palvelut ovat saatavilla. saatavilla apurahan saajalta tulokelpoisille henkilöille ja, jos apurahan saajalle on myönnetty toimistotilaa, missä apurahan saaja sijaitsee oikeustalossa, ja (B) jos pro bono -oikeudellisista palveluista tietoa sisältävät kortit tai esitteet on saatu. avustuksen saajan oikeustalolle toimittaman kortin tai esite on toimitettava henkilölle; ja

(3) Jos apurahansaajan palvelemaan oikeustaloon on toimitettu kohtuullisen kokoinen juliste, joka sisältää tietoja pro bono -oikeudellisista palveluista, vaadittava sellaisen julisteen näyttäminen yleisön nähtävissä olevalla tavalla hakemusten jättämispaikalla tai sen lähellä. lähestymiskieltoa varten jätetään tällaisessa oikeustalossa.

(g) Korkeimman oikeuden hallintovirkamiehen on julkaistava tuomioistuimen Internet-sivustolla, jossa on 46b-15 §:n mukaisen lähestymiskiellon tekemisohjeet, tiedot apurahansaajien tulokelpoisille henkilöille tarjottavista pro bono -oikeudellisista palveluista. soveltuvissa oikeustaloissa.

(h) Jokaisena vuonna, jona ohjelmalle on myönnetty rahoitusta tämän osan mukaisesti, ohjelmaa hallinnoivan organisaation on joko suoritettava ohjelman vaikutusten analyysi tai tehtävä kumppaninsa akateemisen oppilaitoksen tai muun pätevän tahon kanssa. , mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, (1) menettelylliset tulokset hakemuksiin, jotka on jätetty ohjelman puitteissa apurahansaajien tarjoamien palvelujen yhteydessä, (2) ohjelman mukaisesti palvelleille henkilöille tarjottujen oikeudellisten palvelujen tyypit ja laajuus, mukaan lukien lähestymiskieltohakemukseen liittyvät liitännäisasiat ja (3) niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeudellisia palveluja on tarjottu ennen hakemuksen jättämistä, mutta oikeudellinen edustaminen ei jatkunut lähestymiskieltoprosessin aikana, ja syyt tällaisten rajoitettuihin edustajiin. Ohjelmaa hallinnoivan organisaation on toimitettava 11-4a §:n mukaisesti selvitys tällaisen analyysin tuloksista viimeistään ohjelman rahoitusta seuraavan vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä pysyvälle sekakomitealle. yleiskokoukselle, joka on tietoinen oikeuslaitokseen liittyvistä asioista.

(i) Enintään viisi prosenttia apurahaohjelmaa hallinnoivan organisaation saamasta kokonaismäärästä voidaan käyttää ohjelman kohtuullisiin hallintokustannuksiin, mukaan lukien tämän pykälän h alakohdassa vaaditun analyysin ja raportin loppuun saattamiseen.

(P.A. 21-78, S. 15.)

Historia: P.A. 21-78 28.6.2021 alkaen.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-16. Hakemus korkeimmalle oikeudelle, jotta se määrää lapsen tilapäisen hoidon ja huoltajuuden, kun vanhempi pidätettiin huoltoon puuttumisen vuoksi. Tilauksen kesto.(a) Kun (1) vanhempi tai sukulainen on pidätetty 53a-97 tai 53a-98 pykälän rikkomisesta tai pidätetty luvun 964 mukaisesti rikoksesta, joka koskee tahallista puuttumista lapsen lailliseen huoltajuuteen toisen valtion lakien mukaan tai alueella, ja (2) lapsi on ollut tällaisen vanhemman tai sukulaisen huostaan, lapsen laillinen huoltaja tai lasten ja perheiden ministeriö voi hakea asiaa käsittelevältä ylemmältä tuomioistuimelta tai perintötuomioistuimelta välitöntä väliaikaista lapsen huoltajuus.

b) Jos tuomioistuin katsoo, että on huomattava todennäköisyys, että lapsi poistetaan tuomioistuimen toimivaltasta ennen huollon määräämistä koskevaa istuntoa, väliaikaisen huollon myöntävä tuomioistuin voi määrätä väliaikaisesta huollosta ex parte. ja lapsen huoltajuus sopivalle henkilölle tai virastolle, kunnes 815j tai 815p luvun mukaista huoltajuuden määräämistä käsitellään. Tällainen kuuleminen on pidettävä enintään viiden päivän kuluttua ex parte -määräyksen antamisesta tai alle kolmen päivän kuluttua palvelun palauttamisesta sen mukaan, kumpi on myöhempi.

c) Jos 53a-97 tai 53a-98 pykälän rikkomisesta pidätetty vanhempi tai sukulainen on valtion huostassa, valtion on esitettävä tämä vanhempi tai sukulainen käsittelyyn lapsen huoltajuuden määrittämiseksi luvun 815j tai 815p mukaisesti. .

(d) Tämän pykälän mukaan lasten ja perheiden osaston yksinomaisena velvollisuutena on huolehtia lapsesta huoltajuuden aikana, kunnes vanhempien tai huoltajien huoltooikeudet on määrätty.

(P.A. 86-311, S. 2; P.A. 93-91, S. 1, 2; P.A. 03-19, S. 102.)

Historia: P.A. 93-91 lasten ja nuorisopalvelujen komissaarin ja -osaston lapsi- ja perheosaston sijainen, 1.7.1993 alkaen; P.A. 03-19 teki teknisiä muutoksia Subsecsissä. (b) ja (c), voimaan 12. toukokuuta 2003.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sec. 46b-16a. Pelastuspalvelumääräyksen antaminen seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen väkivallan tai vainoamisen uhriksi joutuneen henkilön puolesta. Sovellus. Kuulo. Oikeuden määräyksiä. Kesto. Ilmoitus. Muut parannuskeinot.(a) Jokainen, joka on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen väkivallan tai vainoamisen uhriksi, voi hakea korkeimmalta oikeudelta tämän pykälän mukaista helpotusta edellyttäen, että hän ei ole saanut muuta tuomioistuimen antamaa suojelua tällaisesta hyväksikäytöstä, pahoinpitely tai vainoaminen, eikä se ole oikeutettu hakemaan apua pykälän 46b-15 mukaisesti. Tässä osiossa "vainoaminen" tarkoittaa kahta tai useampaa tahallista tekoa, jotka suoritetaan uhkaavalla, saalistavalla tai häiritsevällä tavalla: häirintää, seuraamista, väijymistä, tarkkailua, tarkkailua tai ei-toivottujen lahjojen tai viestien lähettämistä suoraan toiselle henkilölle, välillisesti tai kolmannen henkilön kautta millä tahansa menetelmällä, laitteella tai muulla tavalla, joka saa tällaisen henkilön kohtuudella pelkäämään fyysisen turvallisuutensa puolesta.

b) Hakemukseen on liitettävä hakijan valaehtoinen valaehtoinen todistus, joka sisältää selvityksen niistä erityisistä seikoista, jotka muodostavat vapautuksen perusteen. Jos hakija osoittaa, että hakijan sijaintitietojen julkistaminen vaarantaisi hakijan tai hakijan lasten terveyttä, turvallisuutta tai vapautta, hakija voi korkeimman oikeusvalvojan määräämällä lomakkeella pyytää, että hänen sijaintitietojaan ei luovuteta. paljastettu. Jos valaehtoisessa lausunnossa esitetyt väitteet täyttävät tämän pykälän a alakohdan vaatimukset, tuomioistuimen on hakemuksen saatuaan määrättävä käsittelyyn viimeistään neljäntoista päivän kuluttua hakemuksen jättämisestä. Jos jompikumpi osapuoli pyytää hakemuksen käsittelyn lykkäämistä, ex parte -määräystä ei saa jatkaa paitsi osapuolten suostumuksella tai tuomioistuimen määräyksellä perustellusta syystä. Jos tuomioistuin on suljettuna määrättynä istuntopäivänä, istunto on pidettävä seuraavana päivänä, jolloin tuomioistuin on auki, ja annettu ex parte määräys on voimassa tällaisen käsittelyn päivään saakka. Jos hakija on alle 18-vuotias, vanhempi, huoltaja tai vastuussa oleva aikuinen, joka tekee hakemuksen hakijan seuraavana ystävänä, ei saa puhua hakijan puolesta tällaisessa kuulemisessa, ellei ole perusteltua näyttöä siitä, miksi hakija on estynyt. puhua omasta puolestaan, paitsi että mikään tässä momentissa ei estä vanhempaa, huoltajaa tai vastuussa olevaa aikuista todistamasta tällaisessa kuulemisessa. Jos tuomioistuin katsoo, että on perusteltua syytä uskoa, että vastaaja on syyllistynyt tekoihin, jotka ovat perusteena tämän pykälän mukaisen määräyksen antamiseen, ja jatkaa tällaisia ​​tekoja tai toimia, joiden tarkoituksena on pelotella tai kostaa hakijaa, tuomioistuin voi harkintansa mukaan tehdä hakijan suojelemiseksi aiheellisiksi katsomiaan määräyksiä. Jos tuomioistuin katsoo, että on perusteltua syytä uskoa, että hakijalle on olemassa välitön vaara, tuomioistuin voi antaa ex parte määräyksen, jossa se myöntää tarpeelliseksi katsomansa helpotuksen. Tällaisia ​​määräyksiä tehdessään tuomioistuin voi harkintansa mukaan ottaa huomioon asiaankuuluvat oikeuden pöytäkirjat, jos asiakirjat ovat yleisön saatavilla korkeimman oikeuden virkailijalta tai oikeuslaitoksen Internet-sivustolta. Tällaisia ​​määräyksiä voivat olla, mutta niihin rajoittumatta, määräys, jossa vastaaja määrätään: (1) hakijan henkilön tai vapauden rajoittaminen; (2) hakijan uhkailu, häirintä, pahoinpitely, ahdistelu, seksuaalinen väkivalta tai hyökkääminen hakijaan; ja (3) pääsy hakijan asuntoon.

c) Mikään tuomioistuimen määräys ei saa ylittää yhtä vuotta, paitsi että tuomioistuin voi pidentää määräystä hakijan asianmukaisesta aloitteesta edellyttäen, että oikea virkamies on antanut hakemuksesta jäljennöksen vastaajalle, ei muuta määräystä. samoihin tosiasioihin ja olosuhteisiin perustuva suojelu on olemassa, ja tämän jakson a alakohdan mukainen suojan tarve on edelleen olemassa.

d) Hakijan on annettava tiedoksi tämän pykälän b alakohdan mukaisesta kuulemisesta sekä jäljennös hakemuksesta ja hakijan valaehtoisesta todistuksesta sekä mahdollisesta tämän pykälän b alakohdan mukaisesti annetusta ex parte määräyksestä. asianmukainen virkamies vastaajasta vähintään viisi päivää ennen kuulemista. Tuomioistuin maksaa tällaisen palvelun kustannukset, mukaan lukien 52-261 §:n mukaiset kilometrimäärät. Ex parte -määräyksen antamisen yhteydessä tuomioistuimen kirjailija toimittaa hakijalle kaksi kopiota määräyksestä. Kenelläkään virkamiehellä tai henkilöllä ei ole oikeutta saada tämän pykälän mukaista palvelumaksua, ellei tuomioistuimessa ole vastaanotettu oikea-aikaista palvelusta, jollei tuomioistuimen määräystä, jolla palkkio on valtuutettu. Tätä alakohtaa sovellettaessa oikea-aikaiseen palauttamiseen sisältyy, mutta ei rajoittuen, kopion lähettäminen tiedoksiannon palautuksesta tuomioistuimelle ennen käsittelyä, mutta se ei rajoitu siihen, ja sen jälkeen alkuperäisen palautuksen toimittaminen tuomioistuimelle kohtuullisen ajan kuulemisen jälkeen. Kun määräys on annettu ennakkoilmoituksen ja kuulemisen jälkeen, tuomioistuimen kirjailija toimittaa kaksi jäljennöstä määräyksestä hakijalle ja jäljennöksen vastaajalle. Jokaiseen tämän jakson mukaisesti antamaan tuomioistuimen päätökseen ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen on liitettävä ilmoitus, joka on sopusoinnussa 18 USC 2265(a), sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, määriteltyjen uskoa ja luottoa koskevien määräysten mukainen. Välittömästi vastaajan tiedoksi antamisen jälkeen varsinaisen virkamiehen on (1) lähetettävä tai lähetettävä faksilla tai muulla tavalla kopio hakemuksesta tai hakemuksen sisältämistä tiedoista, joissa mainitaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja saapui. toimitettu sen kaupungin lainvalvontaviranomaiselle tai -viranomaisille, jossa hakija asuu, paikkakunnalle, jossa hakija työskentelee, ja paikkakunnalle, jossa vastaaja asuu, ja (2) mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden tunnin kuluessa palvelun suorittamisen jälkeen syöttää Oikeuslaitoksen Internet-pohjaiseen palveluseurantajärjestelmään tiedoksiannon päivämäärä, kellonaika ja tapa. Jos palvelua ei ole suoritettu ennen suunniteltua kuulemispäivää, asianmukaisen toimihenkilön on syötettävä palveluseurantajärjestelmään, että palvelu epäonnistui. Tuomioistuimen virkailijan on lähetettävä faksilla tai muulla tavalla jäljennös kaikista ex parte määräyksistä ja kaikista ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen annetuista määräyksistä tai sellaiseen määräykseen sisältyvät tiedot kaupungin lainvalvontaviranomaiselle tai -viranomaisille. jossa hakija asuu, paikkakunta, jossa hakija työskentelee ja kaupunki, jossa vastaaja asuu, viimeistään 48 tunnin kuluttua tällaisen määräyksen antamisesta ja välittömästi hätäpalvelujen ja yleisen suojelun komissaarille. Jos hakija on kirjoilla 10a-55 §:ssä tarkoitettuun julkiseen tai yksityiseen perus- tai lukioon, mukaan lukien tekninen ammattioppilaitos, tai korkeakouluun, tuomioistuimen kirjaaja on tuomioistuimen pyynnöstä. lähettää hakijalle faksilla tai muulla tavalla jäljennös tällaisesta ex parte määräyksestä tai mistä tahansa määräyksestä ilmoituksen ja kuulemisen jälkeen tai sellaiseen määräykseen sisältyvät tiedot kyseiselle koululle tai korkeakoululle, minkä tahansa oppilaitoksen rehtorille korkeakoulu, johon hakija on kirjoilla, ja 10a-142 §:n mukaisesti perustetut erityispoliisilaitokset, jos hakija ilmoittaa virkailijalle hakijan nimen ja osoitteen. koulu tai korkeakoulu.

e) Jos tuomioistuin antaa tämän pykälän b alakohdan mukaisen ex parte määräyksen eikä vastaajalle ole annettu tiedoksi tämän pykälän d alakohdan mukaisesti, tuomioistuimen on hakijan pyynnöstä alkuperäisen hakemuksen sisältämien tietojen perusteella pidentää ex parte määräystä lisäajalla, joka on enintään neljätoista päivää alun perin suunnitellusta kuulemispäivästä. Tuomioistuimen kirjuri laatii uuden käsittelyn määräyksen ja uuden käsittelypäivän sisältävän ilmoituksen, joka annetaan tiedoksi vastaajalle tämän pykälän d alakohdan mukaisesti.

f) Tämän jakson mukainen kanne ei estä hakijaa hakemasta myöhemmin muita siviili- tai rikosoikeudellisia tukia samojen tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.

(P.A. 14-217, S. 186; P.A. 16-34, S. 6; 16-105, S. 6; P.A. 17-99, S. 1; 17-163, S. 2; 17-237, S. 113; P.A. 21-104, S. 17; P.A. 22-26, S. 63; 22-37, S. 24.)

Historia: P.A. 14-217, voimaan 1. tammikuuta 2015; P.A. 16-34 muutettu alakohta (d) nimeämällä olemassa olevat määräykset varsinaiselle virkamiehelle lähettämään kopio hakemuksesta, jossa ilmoitetaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja toimitettiin Subdiv. (1), lisäämällä alajako. (2) oikea virkamies syöttämään palveluseurantajärjestelmään päivämäärän, kellonajan ja palvelumenetelmän ja lisäämään "ja välittömästi hätäpalvelujen ja yleisen suojelun komissaarille"; P.A. 16-105 muutettu alakohta (b) lisäämällä määräyksiä ex parte -määräyksen jatkamisesta, jos kuulemisen lykkäämistä pyydetään, ja vanhempi, huoltaja tai vastuussa oleva aikuinen, joka esittää alle 18-vuotiaan hakijan seuraavana ystävänä hakemuksen, olla puhumatta hakijan puolesta, ellei pätevää syytä näytetä; P.A. 17-99 muutettu alakohta (a) määrittelemällä "sekki" ja poistamalla viittaukset sekuntiin. 53a-181c, 53a-181d ja 53a-181e sekä muutettu alakohta. b) lisäämällä säännöksen hakija voi pyytää, että hänen sijaintitietojaan ei julkisteta; P.A. 17-163 muutettu alakohta (d) lisätä määräys hakijalle, joka ilmoittaa koulun tai korkeakoulun nimen ja osoitteen virkailijalle 1.1.2018 alkaen; P.A. 17-237 muutettu alakohta (d) korvaamalla "tekninen lukio" ilmaisulla "tekninen koulutus ja urakoulu" 1. heinäkuuta 2017; P.A. 21-104 lisätty uusi alasek. (e) Ex parte -tilauksen jatkaminen uudelleen, kun palvelua ei ole suoritettu ja olemassa olevaa alakohtaa on nimetty uudelleen. (e) alakohtana (f), voimaan 28.6.2021; P.A. 22-26 muutettu alakohta (d) lisätä, että palvelun hinta sisältää kilometrimäärän kohdan Sec. 52-261 ja että kenelläkään virkailijalla tai henkilöllä ei ole oikeutta pykälän mukaiseen tiedoksiantoon maksuun, ellei tuomioistuimelta ole saatu oikea-aikaista palvelusta; P.A. 22-37 teki teknisen muutoksen Subsec. (b).

Pelon osatekijän toteamiseksi, joka on välttämätön pelastuspalvelumääräyksen antamiseksi, kantajan on osoitettava, että hän pelkäsi subjektiivisesti henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta ja että pelko oli kohtuullinen. 341 C. 483.

Sanan "ja" käyttö on disjunktiivista, muuten viitataan osaan. 53a-181d olisi tarpeeton, joten vainoamisen perusteella pelastuspalvelumääräyksen hakijan on todistettava vain, että on perusteltua syytä uskoa, että vastaaja vainoi ja jatkaa vainoamista, kuten luvussa kuvataan. 53a-181c, 53a-181d tai 53a-181e. 163 CA 493. Pelastuspalvelumääräyksen jatkamisen saamiseksi Subsecs. (a) ja (c) edellyttävät, että seksuaalisen väkivallan uhri esittää todisteita siitä, että suojelun tarve on edelleen olemassa. 176 CA 730. Osapuoli ei edellytä ennakkouhkailua tai fyysistä väkivaltaa, jotta se voisi kohtuudella pelätä osapuolen fyysisen turvallisuuden puolesta. 201 CA 734.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)

Sekuntia 46b-17 - 46b-19.Varattu tulevaa käyttöä varten.

Huomautus: Myös luvut 815b–815d on varattu tulevaa käyttöä varten.

(Takaisin luvun sisällysluetteloon)(Palaa lukuluetteloon)(Palaa nimikkeiden luetteloon)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 09/05/2023

Views: 6195

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.