Kaupallinen ajokortti huume- ja alkoholitietokeskus (2023)

Kaupallinen ajokortti huume- ja alkoholitietokeskus (1)

Yleiskatsaus

Federal Motor Carrier Administration (FMCSA) perusti Commercial Driver's License (CDL) -huumeiden ja alkoholin selvityskeskuksen (Clearinghouse). Tämä uusi tietokanta sisältää tietoja, jotka koskevat Yhdysvaltain liikenneministeriön (DOT) valvottujen aineiden (huumeiden) ja CDL-haltijoiden alkoholitestiohjelman rikkomuksia.

Clearinghouse-sääntö edellyttää, että FMCSA:n säätelemät työnantajat, lääketieteelliset tarkastukset (MRO), päihteiden väärinkäytön ammattilaiset (SAP), konsortioiden/kolmannen osapuolen ylläpitäjät (C/TPA) ja muut palvelun edustajat raportoivat selvityskeskukselle lääkkeen rikkomuksista. ja alkoholimääräykset 49 Code of Federal Regulations, Parts 40 ja 382 nykyisten ja tulevien työntekijöiden toimesta.

Selvityskeskuksen lopullinen sääntö edellyttää seuraavaa:

  • Työnantajien on tiedusteltava selvityskeskuksesta nykyisten ja tulevien työntekijöiden huume- ja alkoholirikkomuksia, ennen kuin he sallivat näiden työntekijöiden käyttää hyötyajoneuvoa (CMV) yleisillä teillä.
  • Työnantajat tiedustelevat vuosittain selvityskeskuksesta jokaista tällä hetkellä työskentelevää kuljettajaa.

Clearinghouse tarjoaa FMCSA:lle ja työnantajille tarvittavat työkalut niiden kuljettajien tunnistamiseksi, joilta on kielletty CMV-käyttö DOT-huume- ja alkoholiohjelman rikkomusten perusteella, ja varmistaa, että tällaiset kuljettajat saavat vaaditun arvioinnin ja hoidon ennen CMV-ajoa yleisillä teillä. Tarkemmin sanottuna Clearinghousessa säilytetyt tiedot antavat työnantajille mahdollisuuden tunnistaa kuljettajat, jotka syyllistyvät huume- tai alkoholiohjelman rikkomiseen työskennellessään yhden työnantajan palveluksessa, mutta jotka eivät myöhemmin ilmoita asiasta toiselle työnantajalle (nykyisten määräysten mukaisesti). Tietueet huume- ja alkoholiohjelmien rikkomuksista säilyvät selvityskeskuksessa viisi vuotta tai kunnes kuljettaja on suorittanut työhön paluuprosessin sen mukaan, kumpi on myöhemmin.

Lisätietoja Clearinghousesta on osoitteessahttps://clearinghouse.fmcsa.dot.gov/.

Viimeksi päivitetty: torstaina 30. tammikuuta 2020

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 25/08/2023

Views: 5724

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.