Jos olen eri mieltä tuomarin päätöksestä antaa minua vastaan ​​suojamääräys, voinko valittaa? (2023)

Jos tuomari kunnallisessa tai tuomioistuimessa on antanutväliaikainen määräys sinua vastaan, voit valittaa kansliaan. Kansliatuomioistuin pitää uuden oikeudenkäynnin ("trial de novo") kymmenen päivän kuluessa. Jos hakija on de novo -oikeudenkäynnin päätyttyä osoittanut, että olet syyllistynyt pahoinpitelyyn häntä vastaan, kansliatuomioistuin voi antaa lopullisen perheväkivallan suojamääräyksen.1

Jos tuomari lääninoikeudessa antoilopullisen suojamääräyksen sinua vastaan ​​tai eväsi lopullisen määräyksen pyyntösi, voit valittaa kansliaan. Kun tuomioistuin on antanut lopullisen määräyksen oikeudenkäynnin jälkeen, uutta valituskäsittelyä ei järjestetä. Sen sijaan kansliatuomioistuin tarkasteli pöytäkirjaa ja teki päätöksen siitä, tekikö käräjäoikeuden tuomari virheen myöntäessään tai hyläessään lopullisen määräyksen. "Tietokirja" sisältää alkuperäisen oikeudenkäynnin pöytäkirjan, kaikki todisteet otetut todisteet sekä jommankumman osapuolen jättämät valitusasiakirjat.2Lue lisää valitusprosessista yleensä siirtymällä sivuillemmeTee valitus-sivullaOikeudenkäyntiin valmistautuminen – itseosio.

Jos valitat väliaikaisesta tai lopullisesta määräyksestä,sinun tulee tehdä kirjallinen valituskansliatuomioistuimen virkailijan kanssakymmenen päivän sisällämääräyksen antamisesta ja noudata erityisiä sääntöjä asiakirjojen tiedoksiantamisesta toiselle osapuolelle. Virkailija voi myös vaatia sinua maksamaan ilmoitusmaksuja, ellet saa niistä luopumista tulojesi vuoksi.3

1MS Code § 93-21-15.1(1)(a)
2MS Code § 93-21-15.1(2)(a)
3MS Code § 93-21-15.1(1)(b), (2(b), (4)

Oliko näistä tiedoista apua?

FAQs

Mihin voi valittaa viranomaisen päätöksestä? ›

Esimerkiksi kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa jokainen kuntalainen riippumatta siitä, millä tavalla päätös häntä koskee. Naapurilla taas voi olla valitusoikeus rakentamista koskevassa asiassa. Viranomaisen tekemästä päätöksestä voi yleensä tehdä valituksen suoraan hallinto-oikeuteen.

Voiko lainvoimaisesta päätöksestä valittaa? ›

Lainvoimainen tuomio on lopullinen eikä siitä siten saa enää valittaa yleisillä muutoksenhakukeinoilla.

Miten viranomaiset tekevät päätöksiä? ›

Pääsääntöisesti asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa kirjallisen aineiston perusteella. Lisäksi hallinto-oikeus voi järjestää suullisia valmisteluita, suullisia käsittelyitä, katselmuksia ja tarkastuksia. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen perusteella, onko valituksen kohteena oleva viranomaisen päätös lainmukainen.

Miten viranomaiset tekevät päätöksiä aloite kuuleminen päätöksenteko valittaminen? ›

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Voiko korkeimman oikeuden päätöksestä valittaa? ›

Jos olet saanut oikeusapua, sinun ei tarvitse maksaa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelymaksua. Mitä voin tehdä, jos olen tyytymätön korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen? Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa muihin tuomioistuimiin Suomessa.

Mihin voi valittaa Hoitovirheestä? ›

Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) Voit tehdä kantelun, jos hoidossa on mielestäsi epäkohtia. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun asia koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 08/10/2023

Views: 5754

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.