Indianapolisin lähestymiskiellon rikkominen lakimies (2023)

klikkaa saadaksesi ilmaisen konsultaation

Yleisin lähestymiskiellon rikkomisesta perittävä maksu Indianassa on yksityisyyden loukkaus. Monissa tapauksissa syytös yksityisyyden loukkaamisesta on tapahtuneiden tapahtumien liioittelua tai yksinkertaisesti virheviestintää. Oikea asianajaja voi auttaa sinua todistamaan puolesi tapahtumiin ja lieventämään yksityisyyden loukkaamisen oikeudellisia seurauksia sekä auttaa sinua, jos olet rikkonut suojamääräystä. Banks & Browerilla on vuosikymmenten lakikokemus, joka on valmis tukemaan sinua vastaajana Indianapolisin rikosasioissa.

Kuinka pankit ja pankit voivat auttaa

Jos sinua syytetään yksityisyyden loukkaamisesta lähestymiskiellon rikkomisesta, useat tekijät voivat lieventää sinua vastaan ​​asetettuja syytteitä. On erittäin mahdotonta yrittää edustaa omaa puolta tapahtumissa tuomioistuimessa. Oikea puolustusasianajaja auttaa sinua purkamaan syyttäjän tapauksen tai osoittamaan perustellun epäilyn. Yksityisyyden loukkaus on monimutkainen rikosoikeuden ala, aIndianapolisin rikosoikeudellinen puolustuslakimiesBanks & Brower voi auttaa. Ota yhteyttä Indianapolis-tiimiimme tänäänvaraa konsultaatio. Käymme läpi tilanteesi yksityiskohdat ja kerromme, kuinka voimme auttaa.

Mikä on suojamääräys?

Kun tuomari antaa lähestymis- tai suojamääräyksen, se osoittaa, että tekijä on vaarantanut yhden tai useamman henkilön turvallisuuden. Lähestymiskielto suojaa ihmisiä uhrin ja väitetyn hyväksikäyttäjän väliseltä uhkaukselta tai hyväksikäytöltä. Suojamääräys on oikeudellisesti sitova asiakirja, jota väitetyn hyväksikäyttäjän on noudatettava. Tämän laiminlyönti voi olla rikos, vaikka turvamääräykset ovat yksityisoikeudellisia asioita.

Kun suojamääräystä pyydetään, määräys voidaan antaa välittömästi hätätilanteessa mahdollisen haitan välttämiseksi. Epäilty tekijä on määrätty olemaan yhteydessä syyttäjään. Syyttäjällä on 30 päivää aikaa esittää tuomioistuimelle todisteet määräyksen perustelemiseksi.

Miten lähestymiskieltoa voi rikkoa?

Suojamääräyksen ehtojen rikkominen voi olla helpompaa kuin luulet. Nämä määräykset ovat usein erittäin vivahteita, ja ne kattavat useita ehtoja, jotka rajoittavat voimakkaasti sitä, mitä väitetty tekijä saa tehdä ja mitä ei. Suojamääräys voi edellyttää, että hyväksikäyttäjä ei saa ottaa yhteyttä uhriin millään tavalla, muodossa tai muodossa. Tämä sisältää puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse, postitse tai henkilökohtaisesti. Yhteydenpito kolmansien osapuolten, kuten yhteisten ystävien, kautta on myös kielletty. Tällainen määräys voisi myös edellyttää, että väitetyn hyväksikäyttäjän on pidettävä tietty määrä jalkoja poissa uhrista koko ajan ja pysyttävä poissa tietyistä paikoista, kuten uhrin kodista tai koulusta. Epäilty hyväksikäyttäjä menettää myös ampuma-aseen hallussapitooikeuden.

Vaikka turvamääräyksen saanut henkilö ottaa yhteyttä vastaajaan ja ehdottaa tapaamista, väitetty hyväksikäyttäjä on silti kielletty vastaamasta. Jos hän vastaa, syyttäjää ei syytetä, mutta vastaajaa voidaan syyttää yksityisyyden loukkaamisesta.

Jos vahingossa tai tahallaan rikot lähestymiskieltoa, siitä voi tulla rikosasia. Sen mukaan IndianassaIndiana Code 35-46-1-15.1suojelumääräyksen rikkominen, joka liittyy perhe- tai perheväkivaltatapaukseen, on A-luokan rikos. Jos tuomioistuimet toteavat sinut syylliseksi, voit saada koeajan lisäksi jopa vuoden vankeusrangaistuksen ja/tai jopa 5 000 dollarin sakon. Tuomioistuimet voivat nostaa rikoksen tason 6 rikokseen, jos sinulla on aiemmin tuomittu vastaavista rikoksista, ja pidentää vankeusaikaa puoleentoista vuoteen. Puhu anIndianapolisin perheväkivallan asianajajay saadaksesi apua tähän ongelmaan.

FAQs

Millä perusteella voi saada lähestymiskiellon? ›

Lähestymiskieltoa voi pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai vakavasti häiritsemäksi. Rikoksen uhasta tai muusta vakavasta häirinnästä on esitettävä selvitystä, jonka perusteella uhan tai häirinnän on oltava ulkopuolisen henkilön havaittavissa.

Mitä lähestymiskiellon hakeminen maksaa? ›

Mitä lähestymiskiellon hakeminen maksaa

Lähestymiskiellon hakemisesta peritään 270 euron maksu (tilanne 2022).

Saako lähestymiskiellosta kertoa? ›

Vaikka syyttäjä tai tuomari eivät neuvo uhria levittämän sanaa lähestymiskiellon voimassaolosta, tällainen ihmisten informoiminen myönnetystä lähestymiskiellosta ei ole kiellettyä.

Näkyykö lähestymiskielto rikosrekisterissä? ›

Lähestymiskielto merkitään poliisin sisäiseen erityiseen henkilörekisteriin (poliisiasiain tietojärjestelmä, lyhemmin Patja), josta se on vain poliisien nähtävissä. Lähestymiskieltoon määrätylle ei siis tule lähestymiskiellosta merkintää rikosrekisteriin.

Onko lähestymiskielto helppo saada? ›

Lähisuhdeväkivallan uhri voi pelätä, että lähestymiskiellon hakeminen ärsyttää ja provosoi tekijää. Lähestymiskiellon saaminen ei myöskään ole Suomessa helppoa.

Mitä maksaa lähestymiskielto? ›

Lähestymiskiellon hakeminen maksaa 270 euroa (vuoden 2022 tilanne) siinä tapauksessa, että lähestymiskieltoa ei määrätä. Julkista oikeusapua saavalta hakijalta maksua ei peritä. Hakija voi käyttää avustajana asianajajaa, luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa tai julkista oikeusavustajaa.

Minkä ikäisenä voi hakea lähestymiskieltoa? ›

Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen henkilön uhkaamaksi tai vakavasti häiritsemäksi.

Voiko lähestymiskiellon perua? ›

Lähestymiskielto voidaan kumota

Mutta sitten jos ruvetaan muuten olemaan yhteyksissä ja seurustelemaan enemmän, niin silloin voi miettiä lähestymiskiellon kumoamista. Jos lähestymiskieltoa rikkoo sillä suojattu henkilö, ei siitä seuraa hänelle mitään rangaistusta.

Mikä on lähestymiskiellon rikkomista? ›

Jos lähestymiskieltoon määrätty rikkoo lähestymiskieltoa koskevassa ratkaisussa yksilöityä tieto hänet tuomitaan lähestymiskiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Milloin rikosrekisteri merkintä poistuu? ›

Alle 15-vuotiaana tehtyjen hölmöilyjen osalta tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia rötöksiä tilille ei ole tullut. Rikosrekisteriin tulee merkintä kaikista vankeus- ja nuorisorangaistuksista. Rikosrekisterimerkinnät säilyvät vähintään viisi vuotta.

Kauanko rikos näkyy rikosrekisterissä? ›

Tieto säilyy rikosrekisterissä enintään 20 vuotta, lukuun ottamatta sitä, että vankeustuomiot poistetaan viimeistään 20 vuoden kuluttua vapautumisesta ja määräys oikeuspsykiatriseen hoitoon joutumisesta viimeistään 20 vuoden kuluttua uloskirjaamisesta (18 ja 17 §).

Mihin töihin ei pääse jos on rikosrekisteri? ›

Ainakaan lain mukaan useimmissa ammateissa rikostausta ei ole este. Työnantajalla ei ole edes oikeutta tarkastaa työnhakijan rikosrekisteriä paitsi poikkeustapauksissa. Näitä poikkeuksia ovat esimerkiksi työt, joissa ollaan tekemisissä alle 18-vuotiaiden kanssa.

Voiko lapsi hakea lähestymiskieltoa? ›

Oikeusministeriö ja käräjäoikeus eri mieltä: "Alle 15-vuotiaalle voidaan määrätä lähestymiskielto" Alle 15-vuotiaallekin voidaan määrätä lähestymiskielto. Oikeustapauksia on niin vähän, että oikeusistuimet eivät tunne käytäntöä.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 16/11/2023

Views: 5747

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.