Indiana ei ota yhteyttä ja niiden rikkomisesta määrätään seuraamuksia (2023)

klikkaa saadaksesi ilmaisen konsultaation

Lähetetty sisään

Päällä 18. tammikuuta 2021

Mikä on yhteydenottotilaus? (Ind. koodit 35-26-5 ja 35-26-6)

Tuomioistuimet voivat määrätä erilaisia ​​kontaktikieltoon liittyviä määräyksiä, ja ne voivat jopa olla välttämätön edellytys takuita vastaan ​​vapauttamiselle. Yhteydenottomääräykset estävät (kuten nimestä voi päätellä) ottamasta yhteyttä toiseen henkilöön, yleensä kotikiistan tai muun ihmisten välisen konfliktin jälkeen. (Katso Ind. Code 35-33-8-3.6). Kotiriitatilanteessa ihmiset eivät usein lähde kotoaan mukanaan kaikki tarvittavat tavarat. Koska näin usein tapahtuu, oikeusjärjestelmä on pitkään käyttänyt mekanismia, jolla haetaan omaisuutta paikasta, jossa hän ei voi enää laillisesti asua.

Mitä tapahtuu, jos rikot No Contact -tilausta? (Ind. koodi 35-46-1-15.1 (a) (1-9))

Yhteydenottoa koskevan määräyksen rikkominen luokitellaan yksityisyyden loukkaukseksi, joka on A-luokan rikkomus. Kuitenkin, jos henkilöllä on aiempi asiaan liittymätön tuomio saman lain nojalla, rangaistus on tason 6 rikos. Tämän rangaistuksen vuoksi avustuskirja voi antaa henkilön pysyä No Contact -määräyksen rajoissa tavaroitaan noutaessaan.

Avustusasiakirjat (tuomioistuimen määräys, Ind. T.R. 70(A))

Avustusmääräykset ovat oikeuden määräyksiä, jotka ohjeistavat ja ohjaavat lainvalvontaviranomaisia ​​suorittamaan tietty tehtävä. Jos kyseessä on yllä kuvattu kotimainen riita, johon liittyy yhteydenottokieltomääräys, vaaditaan avustuspyyntö, jotta kieltomääräyksen kohteena oleva henkilö saa tarvittavat omaisuutensa entisestä asuinpaikastaan.

Avustusasiakirjassa on kuvattava erityisesti tavarat, joita henkilö tarvitsee entisestä asunnostaan. Esineiden, kuten autojen tai muiden nimillä varustettujen ajoneuvojen osalta vaaditaan omistustodistusta kuvaavat asiakirjat, kuten omistusoikeus, ennen kuin ne voidaan ottaa haltuunsa. Tärkeää on, että tätä oikeuden määräystä koskeva hakemus on aina sen tuomioistuimen harkinnan kohteena, jolle hakemus on osoitettu. Indianassa tuomioistuimelta avustuspyynnön hakeminen vaihtelee läänin mukaan. On tärkeää säilyttää neuvoja, jotka auttavat sinua navigoimaan tässä prosessissa onnistuneesti.

Jos tarvitset asianajajan auttamaan sinua taistelussa tai yhteydenottotilauksen pyytämisessä, ota yhteyttä Banks and Browerin lakimiehiin 24/7/365 osoitteessa info@banksbrower.com tai 317.870.0019.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 14/12/2023

Views: 5770

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.