Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (2023)

Voit valita, että Chrome näyttää verkkosivustojen, sovelluksien ja laajennuksien ilmoituksia, kuten kokousmuistutuksia.

Jos näet ponnahdusikkunoita tai mainoksia, lue lisää ponnahdusikkunoiden estämisestä tai sallimisesta.

Näin ilmoitukset toimivat

Oletusarvoisesti Chrome ilmoittaa sinulle, jos verkkosivusto, sovellus tai laajennus haluaa luvan näyttää ilmoituksia. Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa.

Kun selaat sivustoja, joilla on häiritseviä tai harhaanjohtavia ilmoituksia, Chrome estää ilmoitukset automaattisesti ja suosittelee, että estät ne jatkossakin.

Et saa ilmoituksia selatessasi yksityisesti.

Kaikkien sivustoilmoitusten salliminen tai estäminen

 1. Avaa Chrome Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (1) Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikeasta yläreunasta Lisää Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (2) Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (3) Asetukset.
 3. Valitse Sivustoasetukset Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (4) Ilmoitukset.
 4. Laita asetus päälle tai pois päältä yläreunasta.
  • Jos haluat sallia hiljaisemmat ilmoituskehotteet, valitse Käytä hiljaisempia viestejä (estää ilmoituksia häiritsemästä sinua). Tämä estää ilmoituskehotteita häiritsemästä sinua. Sivusto voi edelleen pyytää sinua sallimaan ilmoitukset, mutta et näe ponnahdusikkunaa. Sen sijaan näet vain viestin osoitepalkissa. Voit muuttaa pääsyoikeuksia valitsemalla Asetukset Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (5).

Vinkkejä:

 • Jos sallit ilmoitukset sivustolla, jonka Chrome on merkinnyt asiattomaksi tai harhaanjohtavaksi, Chrome voi estää kyseiset ilmoitukset ja edellyttää, että sivusto pyytää sinulta lupaa uudelleen. Voit sallia ilmoitukset muuttamalla asetusta.
 • Chrome muistuttaa sinua ajoittain tarkistamaan ilmoitusluvat.

Tietyn sivuston ilmoitusten salliminen tai estäminen

 1. Avaa Chrome Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (6) Android-laitteella.
 2. Siirry sivustolle, jonka ilmoitusasetuksia haluat muuttaa.
 3. Napauta osoitepalkin vasemmalta puolelta lukkokuvaketta Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (7) Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (8) Luvat.
  • Jos valikko avautuu: Valitse asetus, jota haluat muuttaa.
  • Jos valikko ei avaudu: Lupiin sovelletaan alkuperäisiä asetuksia.

Ilmoitusongelmien korjaaminen

Jos haluat saada ilmoituksia tietyltä sivustolta, mutta et saa niitä:

 1. Avaa Chrome Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (9) Android-laitteella.
 2. Siirry sivustolle, jolta haluat saada ilmoituksia.
 3. Valitse Näytä sivuston tiedot Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (10) Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (11) Luvat Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (12) Ilmoitukset.
 4. Laita ilmoitukset päälle tai pois päältä.
 5. Valitse Ilmoitukset-kohdan avattavasta valikosta Salli.

Vinkki: Kun Chrome havaitsee sivuston olevan häiritsevä, se voi automaattisesti poistaa sivuston luvan lähettää ilmoituksia. Chrome ilmoittaa, että ilmoitukset estetään, kun seuraavan kerran siirryt sivustolle. Voit kumota tämän näin: avaa sivusto, valitse Ilmoitukset estetty Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (13) ja ota ilmoitukset uudelleen käyttöön kyseisessä viestissä.

Ponnahdusikkunoiden laittaminen pois päältä

 1. Avaa Chrome Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (14) Android-laitteella.
 2. Valitse osoitepalkin oikealta puolelta Lisää Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (15) Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (16) Asetukset.
 3. Valitse Käyttöoikeudet Ilmoitukset - Android - Google Chrome Ohjeet (17) Ponnahdusikkunat ja uudelleenohjaus.
 4. Laita Ponnahdusikkunat ja uudelleenohjaus pois päältä.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 27/10/2023

Views: 6194

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.