Ei kontaktimääräyksiä New Yorkin perheväkivaltatapauksissa (2023)

Ei yhteyttä -määräys on sama kuin suojausmääräys. Se on oikeudellinen määräys, joka kieltää vastaajaa ottamasta yhteyttä väitettyyn uhriin millään tavalla, olipa kyseessä fyysinen kontakti menemällä minne tahansa, jossa vastaaja saattaisi tietää, että väitetty uhri saattaa olla, tai minkäänlaista sähköistä viestintää, kuten puhelua tai tekstiviestiä. , sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

Se sisältää myös yhteydenoton aloittamisen kolmansien osapuolten, kuten yhteisten ystävien, kautta, jotta he voivat ottaa yhteyttä heidän puolestaan. On selvää, että yhteiset ystävät tai perheenjäsenet voivat keskustella molempien osapuolten kanssa niin kauan kuin niitä ei ole räätälöity vastaajan eduksi välittämään viestejä eteenpäin. He voivat keskustella mistä tahansa muusta, mutta eivät tapaukseen tai eteenpäin lähetetyistä viesteistä kolmannen osapuolen yhteydenottoja. Jos henkilö haluaa tietää enemmän yhteydenottokielloista New Yorkin perheväkivaltatapauksissa ja kuinka määräys voi vaikuttaa hänen tapaukseensa, hänen tulee ottaa yhteyttäammattitaitoinen perheväkivaltalakimiesse voisi auttaa.

Olosuhteet, joissa henkilön perhe tai ystävät voivat ottaa yhteyttä henkilöön

New Yorkin perheväkivaltatapauksissa yhteydenottomääräysten puuttuminen tarkoittaa, että henkilön perhe tai ystävät voivat ottaa yhteyttä suojattuun osapuoleen käytännössä kaikesta, joka ei liity tapaukseen. He eivät vain voi puhua henkilön kanssa tapauksesta tai todistamisesta; he eivät voi välittää viestejä edestakaisin vastaajan ja väitetyn uhrin välillä. Heillä voi olla normaali suhde niin kauan kuin he eivät yritä puuttua asiaan tai vaikuttaa asiaan millään tavalla.

Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo yhteydenottokieltomääräystä?

Perheväkivaltatapauksen aikana New Yorkissa yhteydenottokielto on oikeudellinen määräys, joten määräyksen rikkominen on rikos. New Yorkin rikoslaissa on perussääntö nimeltärikollista halveksuntaa, mikä on pohjimmiltaan laillisen oikeusjärjestyksen tahallista rikkomista. Jos henkilö ei noudata suojelumääräystä ja jää kiinni, hänet voidaan pidättää ja syyttää uudesta halveksuntarikoksesta. Jos henkilö on tehnyt toisen rikoksen rikkoessaan määräystä (jos epäillään uhkailusta taihyökkäys), heitä syytetään siitä rikollisen halveksunnan lisäksi, ja heillä on edelleentaustalla olevat maksut. Rikollinen halveksuntaa koskeva syyte voi olla jopa vakavampi kuin alkuperäisen tapauksen taustalla olevat syytteet ja siitä voi seurata erittäin ankara rangaistus.suojelujärjestys, enemmän kuin vastaajaa on saatettu rangaista alkuperäisestä tapauksesta.

On tärkeää pidättäytyä ottamasta yhteyttä puolueeseen

Numero yksi syy välttää yhteydenottokiellon rikkomista New Yorkin perheväkivaltatapauksen aikana on välttää joutumista uudelleen pidätykseen ja syytteeseen rikollisesta halveksunnasta. Oikeusjärjestys luodaan teoriassa suojelemaan osapuolta, joka tarvitsee suojelua. Ajatuksena on, että vastaaja haluaa osoittaa, ettei hän ole rikollinen, ja paras tapa tehdä se on noudattaa tuomioistuimen määräystä, koska tuomari voi järkyttyä ja suhtautua epäsuotuisasti syytettyyn.

Jos vastaaja tulee asianajajansa kanssa ja tunnustaa syyttömyytensä takuita koskevassa kuulemisessa ja heidän asianajajansa väittää, että koko tapaus oli täysin keksitty ja keksitty, koska hän ei ole sellainen henkilö, joka tekisi näin; että vastaaja odottaa innokkaasti vapauttavansa itsensä ja poistavansa nimensä kaikista syytteistä ja rikkoo sitten tuomarin määräystä, tuomari aikoo tarkastella uudelleen, pitäisikö tämän henkilön vapauttaa takuita vai ei ja onko ovat todella sen tyyppisiä ihmisiä, jotka tekisivät tämäntyyppisiä asioita. Suojajärjestyksen rikkomisen seurauksena voi olla monia mahdollisia seurauksia, sekä nimenomaan tapauksen että tuomarin näkemyksen suhteen.

Keskustele perheväkivaltatapauksissa koskevista yhteydenottokielloista New Yorkin asianajajan kanssa

Jos olet rikkonut yhteydenottotilausta, ota yhteyttä aasiantunteva asianajajaniin pian kuin mahdollista. Yhteydenottokiellon rikkomisen seurauksia ovat rikkomisesta perittävä lisämaksu sekä mahdolliset syytteet muista rikoksista, jotka on saatettu tehdä määräyksen rikkomisen aikana. Työskentely ammattitaitoisen perheväkivaltaasianajajan kanssa tarkoittaa, että he voivat käyttää aiempaa kokemustaan ​​ilman yhteydenottomääräyksiä New Yorkin perheväkivaltatapauksissa selittääkseen näitä menettelyjä ja puolustaakseen sinua.Soita yritykseemmeoppia lisää.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 31/10/2023

Views: 5992

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.